| BR news | koncerty | historia | skład | dyskografia | videografia | teksty i tłumaczenia | eseje | wywiady | o utworach | zsyp | spis utworów | galeria | gitara | kontakt || linki | download | księga gości | od autorki | FORUM |


THE GRAY RACE / SZARA RASA (1996)

1. The Gray Race (Baker, Graffin)
2. Them And Us (Graffin)
3. A Walk (Graffin)
4. Parallel (Graffin)
5. Punk Rock Song (Graffin)
6. Empty Causes (Graffin)
7. Nobody Listens (Baker, Graffin)
8. Pity The Dead (Graffin)
9. Spirit Shine (Baker, Graffin)
10. The Streets of America (Baker, Graffin)
11. Ten in 2010 (Graffin)
12. Victory (Graffin)
13. Drunk Sincerity (Graffin)
14. Come Join Us (Graffin)
15. Cease (Graffin)
16. Punk Rock Song - niemiecka wersja językowa (Graffin) singiel Punk Rock Song
17. The Dodo (Graffin) singiel Punk Rock Song
18. The Universal Cynic (Graffin) singiel Punk Rock Song1. The Gray Race     [info]

the framework of the world is black and white
the infrastructure builders flex their might
turning true emotion into digital expression
one by one we all fall down

the gray race shrivels trapped inside
the world it creates it's black and white

the perputual destructive motion machine
began to chart a course never before seen
turning raw compassion into fields of plus and minus
one by one we all give in

I'd swear there were times when I was someone else
a person with determination and knowledge of the self
but you flattened me to rubble and now I can see
that I'm just faded negative of the image I used to be
and that's our dilemma!


1. Szara rasa (tłum. Ofmika)

struktura świata jest czarno-biała
budowniczy infrastruktury wytężają wszystkie siły
zmieniając prawdziwe emocje w cyfrową ekspresję
jeden po drugim, wszyscy upadamy

szara rasa wysycha, uwięziona
w czarno-białym świecie, który tworzy

odwieczna niszcząca ruchoma maszyna
zaczęła obierać wcześniej nieznany kierunek
zmieniając naturalne współczucie w bieguny dodatnie i ujemne
jeden po drugim, wszyscy się poddajemy

przysiągłbym, że kiedyś byłem kimś innym
osoba z determinacją i znającą siebie
ale ty starłeś mnie na proch i teraz widzę
że jestem tylko blaknącym zaprzeczeniem tego, czym byłem
i to jest nasz problem!2. Them And Us     [info]

despite that he saw blatant similarity
he struggled to find a distinctive moiety
all he found was vulgar superficiality
but he focused it to sharpness
and shared it with the others
it signified his anger and his misery

them and us
lobbying determined through a mire of disbelievers
them and us
dire perpetuation and incongruous insistence
that there really is a difference
between them and us

hate is a simple manifestation
of the deep-seated self-directed frustration
all it does is promote fear and consternation
it's the inability
to justify the enemy
and it fills us all with trepidation

them and us
bending the significance to match a whimsied fable
them and us
tumult for the ignorant and purpose for the violence
a confused loose alliance forming
them and us

and I heard him say
we can take them all
but he didn't know who we were
and he didn't know who they were
and there wasn't any reason
or motive, or value, to his story
just allegory, imitation glory
and a desperate feeble search for a friend


2. Oni i my (tłum. Nikt)

pomimo tego, że widział rażące podobieństwo
zmagał się, by znaleźć wyróżniający się fragment
znalazł jedynie wulgarną powierzchowność
ale wyostrzył ją
i podzielił się nią z innymi
ona wyrażała jego gniew i nieszczęście

oni i my
zdecydowane wywieranie nacisku w bagnie niedowiarków
oni i my
zgubne utrzymywanie i bezsensowne upieranie się
że naprawdę jest różnica
pomiędzy nimi a nami

nienawiść to zwykła manifestacja
głęboko zakorzenionych i skierowanych ku samemu sobie frustracji
promuje jedynie strach i konsternację
to niezdolność
do oceny przeciwnika
i wypełnia nas wszystkich niepokojem

oni i my
naginanie znaczenia by dorównać kapryśnemu mitowi
oni i my
podniecenie dla ignorantów i cel dla przemocy
pogmatwane luźne przymierze tworzące
ich i nas

i słyszałem jak mówił
możemy ich wszystkich pokonać
ale nie wiedział kim byliśmy my
i nie wiedział kim byli oni
i nie było żadnego powodu
ani motywu, ani wartości w jego opowieści
tylko alegoria, udawana sława
i rozpaczliwe, anemiczne szukanie przyjaciela3. A Walk     [info]

I'm going for a walk
not the after dinner kind
I'm gonna use my hands
and I'm gonna use my mind

and who the hell are you to tell me what to do?
you can't even tie your own haggard shoes
your closet is a mess, and your backyard's falling down
and I have no grand ideas or intentions of sticking around

I'm going for a walk
not the after dinner kind
I'm gonna use my hands
and I'm gonna use my mind
and I'm gonna build a world
independant and exempt
all alone I'll be an empire
with no mortgage and no rent

and I don't need to live in your stinking zoo
you can't even feed the animals donated to you
your storage sheds are ramshackled, flies decorate the walls
and you expect me to die here in this shit-filled tiny stall?
I'm going for a walk

and I know you're watching everything I do
call me threat to your children call me socially unglued
call me master of insanity, unable to relate
call me lazy, bane and filthy
call me monstrous reprobate

I'm going for a walk
and there's nothing you can do
'cuz I don't have to live like you
I'm going for a walk


3. Spacer (tłum. Ofmika)

idę na spacer
ale nie taki poobiedni
użyję swych rąk
i swojego mózgu

a ty kim u diabła jesteś, żeby mówić mi co mam robić?
nie potrafisz nawet zawiązać swoich nędznych butów
w twojej szafie jest bałagan, twoje podwórko się zapada
a ja nie mam zamiaru ani powodu, żeby tu sterczeć jak kołek

idę na spacer
ale nie taki poobiedni
użyję swych rąk
i swojego mózgu
i zbuduję świat
niepodległy i wolny
sam będę swoim imperium
w którym nie istnieje hipoteka i czynsz

i wcale nie muszę żyć w twoim śmierdzącym zoo
nie potrafisz nawet nakarmić oddanych ci zwierząt
twoje magazyny się rozpadają, muchy dekorują ściany
i ty oczekujesz, że zdechnę na tym przepełnionym gównem straganie?
idę na spacer

i wiem, że obserwujesz wszystko, co robię
nazywaj mnie zagrożeniem dla twych dzieci, nazywaj mnie społecznie nieprzystosowanym
nazywaj mnie mistrzem obłędu, z którym nie da się dogadać
nazywaj mnie leniem, zmorą i brudasem
nazywaj mnie ohydnym potępieńcem

idę na spacer
i nic nie możesz zrobić
bo nie muszę
żyć tak jak ty4. Parallel     [info]

sleeping on a time bomb, staring into space
there's an ocean of unpleasantries we are not prepared to face
sitting on the fence post to watch the storm roll in
and terrified of the damage it will bring when it begins
it will begin

splintered dreams of unity (our lives are parallel)
so far from reality (our lives are parallel)
independent trajectories (our lives are parallel)
separate terms of equality (our lives are parallel)

our lives are parallel

is there no redemption? no common good?
is there nothing we can do for ourselves? or only what we should?
comes the hard admission of what we don't provide
goes the insistence on the ways and means that so divide
they so divide

side by side suffering loneliness (our lives are parallel)
phony collective progress (our lives are parallel)
accepting that it's all such a mess (our lives are parallel)
gesturing without hope of redress (our lives are parallel)

our lives are parallel

forging little plays of deception and pain
as we watch our foundations crumble away
staggering like birds against a hurricane
and trying all the while to stay out of each other's way

broken dreams of unity (our lives are parallel)
independant trajectories (our lives are parallel)
screaming out for understanding (our lives are parallel)
turning inward and suffering (our lives are parallel)


4. Paralela (tłum. Ofmika)

śpiąc na bombie zegarowej, wpartując się w przestrzeń
nie jesteśmy przygotowani na to, by stanąć twarzą w twarz z oceanem nieprzyjemności
nie wiedząc, na co się zdecydować, patrzymy, jak zbiera się na burzę
i jesteśmy przerażeni szkodami jakie przyniesie, gdy już się zacznie
a zacznie się

rozbite sny o jedności (nasze życia są analogiczne)
tak dalekie od rzeczywistości (nasze życia są analogiczne)
niezależne trajektoria (nasze życia są analogiczne)
inne zasady równości (nasze życia są analogiczne)

nasze życia są analogiczne

czy nie ma odkupienia? nie ma zwykłego dobra?
czy nie ma niczego, co możemy dla siebie zrobić, czy tylko to, co powinniśmy?
nadchodzi czas, by przyznać się do tego, czego nie potrafimy
odchodzi nacisk na środki i sposoby, które tak dzielą
które tak dzielą...

cierpienie i samotność idące w parze (nasze życia są analogiczne)
fałszywy zbiorowy postęp (nasze życia są analogiczne)
przyznanie, że wszystko jest wielkim bałaganem (nasze życia są analogiczne)
gestykulowanie bez nadziei na zadośćuczynienie (nasze życia są analogiczne)

nasze życia są analogiczne

uskuteczniając fałszywe gierki kłamstw i bólu
obserwujemy, jak nasze fundamenty popadają w ruinę
miotamy się jak ptaki podczas huraganu
i cały czas staramy się nie wchodzić sobie w drogę

rozbite sny o jedności (nasze życia są analogiczne)
niezależne trajektoria (nasze życia są analogiczne)
krzyk o zrozumienie (nasze życia są analogiczne)
poddawanie się i cierpienie (nasze życia są analogiczne)5. Punk Rock Song

have you been to the desert?
have you walked with the dead?
there's a hundred thousand children being killed for their bread
and the figures don't lie they speak of human disease
but we do what we want and we think what we please

have you lived the experience?
have you witnessed the plague?
people making babies sometimes just to escape
in this land of competition the compassion is gone
yet we ignore the needy and we keep pushing on
we keep pushing on

this is just a punk rock song
written for the people who can see something's wrong
like ants in a colony we do our share
but there's so many other fuckin' insects out there
and this is just a punk rock song

have you visited the quagmire?
have you swam in the shit?
the party conventions and the real politic
the faces always different, the rhetoric the same
but we swallow it, and we see nothing change
nothing has changed...

this is just a punk rock song
written for the people who can see something's wrong
like workers in a company we do our share
but there's so many other fuckin' robots out there
and this is just a punk rock song

10 million dollars on a losing campaign
20 million starving and writhing in pain
big strong people unwilling to give
small in vision and perspective
one in five kids below the poverty line
one population runnin' out of time


5. Punk rockowa piosenka (tłum. Ofmika)

czy byłeś kiedyś na pustyni?
czy spacerowałeś ze śmiercią?
sto tysięcy dzieci zabitych dla chleba
a cyfry nie kłamią, mowią o chorobie ludzkości
ale my robimy co chcemy i myślimy jak chcemy

czy przeżyłeś kiedyś coś wielkiego?
czy byłeś świadkiem nieszczęścia?
widziałeś ludzi, którzy robią dzieci tylko po to, żeby uciec?
w tym Kraju Współzawodnictwa współczucie to przeżytek
ale my wciąż ignorujemy potrzebujących i brniemy przed siebie
brniemy przed siebie

to jest tylko punk rockowa piosenka
napisana dla ludzi, którzy widzą, że coś jest nie tak
jak mrówki w mrowisku odwalamy naszą robotę
ale gdzieś tam jest jeszcze tyle innych pieprzonych owadów
a to jest tylko punk rockowa piosenka

czy odwiedziłeś kiedyś bagno?
czy pływałeś w gównie?
partyjne konwencje i realpolitik
twarze wiecznie inne, lecz wymowa ta sama
jednak my łykamy to wszystko i widzimy, że nic się nie zmienia
nic się nie zmieniło...

to jest tylko punk rockowa piosenka
napisana dla ludzi, którzy widzą, że coś jest nie tak
jak pracownicy w firmie odrabiamy swoją część
ale gdzieś tam jest jeszcze tyle innych pieprzonych robotów
a to jest tylko punk rockowa piosenka

10 milionow dolarów na przegraną kampanię
20 milionow głodujących i skręcających się w bólu
wielcy i potężni niechętni, by dawać
tacy maleńcy ze swoją wizją i perspektywą...
jedno na pięcioro dzieci poniżej krawędzi ubóstwa
jedna populacja, która ma już niewiele czasu


(tłum. kamilteau)

Czy już byłeś na pustyni, czy widziałeś już śmierć?
Obok pewnych rzeczy ot tak nie da się przejść.
A fakty nie kłamią, uderzamy wciąż w mur,
Lecz robimy co chcemy i słuchamy bzdur.

Czy musiałeś już kiedyś o swe życie się bać?
Ludzie robią dzieci tylko po to, by zwiać.
W tej krainie konkurencji nie umiemy już czuć,
Lecz my mamy to w dupie, bo liczy się chuć, liczy się chuć.

Oto punkrockowa pieśń,
Dla tych, co wszystkiego tego nie mają gdzieś.
Jak mrówki w kolonii budujemy nasz dom,
Lecz pieprzone robale z zewnątrz zniszczyć go chcą,
Lecz to tylko punkrockowa pieśń.

Czy pływałeś już w bagnie albo w gównie po pas?
Wielka polityka co dzień kpi sobie z nas.
Twarze zawsze inne, ale gadka bez zmian.
Lecz łykamy to wszystko i nie zmienia się stan, wszystko bez zmian.

Oto punkrockowa pieśń,
Dla tych, co wszystkiego tego nie mają gdzieś.
Jak robole w fabryce wysilamy się,
Ale ci, co są nad nami, zabierają nam chleb,
Lecz to tylko punkrockowa pieśń.

Kilka milionów na partyjny wiec,
Wiele milionów zagłodzonych na śmierć.
Wielcy ludzie nie mają co dać.
Sami nie wiedzą, na ile ich stać.
Na troje dzieci jedno cierpi przez głód.
Jedna populacja czeka tylko na cud, tylko na cud.6. Empty Causes     [info]

everwhere you looked there was confusion, violence, drama and drugs
so many righteous revolutionaries spouting utopian love
everyone shrouded in purple haze
then one day they woke up from their dream state
they found themselves no more at peace than before
older, meek, and conformed

empty causes
a bluster for the soul, a fix for their mind
empty causes
cling to everything you find

well, the shots rang out like popcorn and the Chief was hit and rushed out of sight
the mohawk-chain, leather brigade rejoiced maliciously on that night
someone cried out "fuck the government"
his mates couldn't define what he meant
so no one gave him the time of day
and the scene died away

empty causes
a war for the body, an army in the mind
empty causes
losing steam as time goes by

could it be that everybody selfishly desires
their own personal retinue
and that causes are just manifestations of too much time
and far to little to do

empty causes
direction for the soul, conviction for the mind
empty causes
cling to everything you find
empty causes
a war for the body, an army in the mind
empty causes
you've got yours and I've got mine


6. Puste cele (tłum. Ofmika)

wszędzie gdzie spojrzałeś było zamieszanie, przemoc, dramat i narkotyki
i tak wielu prawych rewolucjonistów tryskających utopijną miłością
wszyscy okryci całunem błękitnej mgiełki
pewnego dnia obudzili się ze snu
ale nie odnaleźli spokoju
byli starsi, ulegli i przystosowani

puste cele
buńczuczność dla duszy, tarapaty dla umysłu
puste cele
przylegają do wszystkiego, z czym się stykasz

strzały wybuchły jak popcorn, wódz został trafiony i znikł z pola widzenia
irokezowo-skórzana brygada radowała się zjadliwie tej nocy
ktoś zakrzyknął "pieprzyć rząd!"
ale kumple nie zrozumieli, o co chodzi
więc nikt nie podał mu reki
i to był koniec sceny

puste cele
wojna dla ciala, armia w głowie
puste cele
z czasem tracą siły

czy to możliwe, żeby każdy samolubnie pożądał
swojej osobistej świty?
i że te cele są jedynie manifestacją nadmiaru czasu
i braku czegoś, czym można by go zapełnić?

puste cele
wskazówka dla duszy, przekonanie dla rozumu
puste cele
przylegają do wszystkiego, z czym się stykasz
puste cele
wojna dla ciała i armia w głowie
puste cele
ty masz swoje i ja mam swoje7. Nobody Listens

hey mister, don't point at me
you shout rhetoric nonsense like a Pavlovian model
responding to his questions
hey teacher, arrogance is bliss
you spend your time turning water into life
as if you were God's foreman

is it any wonder
things seem so awry?
we swim in the sea of confusion
we don't have to think to survive
so nobody listens

hey recluse, don't shout at me
you proclaim yourself expert by extensions of the methods
detailed in your magazines
hey downer, don't prey on me
we've all got bum raps that torment us day to day
that we hoist on our own shoulders

is it any wonder
people pass you by?
your plea for understanding
is heard as desperate lies
so nobody listens

I can't help you...

is it any wonder
things are so inane?
so many quests for compassion
are just for someone's personal gain
so nobody listens
nobody listens to you


7. Nikt nie słucha (tłum. Ofmika)

panie, nie pokazuj na mnie palcem
bo wykrzykujesz retoryczny nonsens
jakbyś brał udział w eksperymencie Pawłowa
nauczycielu - arogancja to rozkosz
spędzasz czas na zamienianiu wody w życie
jakbyś był boskim brygadzistą

czy to takie dziwne
że wszystko jest tak nienormalne?
pływamy w oceanie zamętu
nie musimy myśleć, żeby przetrwać
więc nikt nie słucha

odludku, nie krzycz na mnie
bo masz się za eksperta w dziedzinach
o których czytasz w czasopismach
desperacie, nie atakuj mnie
wszyscy dostajemy po tyłku i męczy nas to każdego dnia
który dzwigamy na własnych ramionach

czy to takie dziwne
że ludzie mijają cię obojętnie?
twoje błaganie o zrozumienie
odbierane jest jako rozpaczliwe kłamstwo
więc nikt nie słucha

nie mogę ci pomóc...

czy to takie dziwne
że wszystko jest tak idiotyczne?
tak wiele walk o współczucie
nakierowanych jest na czyjś osobisty zysk
więc nikt nie słucha
nikt cię nie słucha8. Pity The Dead

there's a boy in crimson rags with a grimace and a spoon
and a little sullen girl face-up staring at the moon
and there's no one around to hear their lonesome cries
then they pass away alone into the night

why do we pity the dead?
are you churned by emotion from voices in your head?
look at all the living and you'll ask yourself why
why oh why do we
pity the dead?

well, you've seen the disease, suffering and decay
and you whisper to yourself blissfully "it's okay"
and you still refuse the possibility
that the dead are better off than we

why do we pity the dead?
are you scared of the logic that swirls within your head
look at all the living and you'll ask yourself why
why oh why do we
pity the dead?
pity the dead!

tell me what you see, tell me what you know
is there anyone who lives a painless life?
if there is show me so
the destitute and famished
demonic and the banished
dejected and the ostracized
the brainwashed and the paralyzed
the conquered and objectified
the few who see the other side
tell me what you see!
It's a mortal wretched cacophony

in the end you may find there's no guiding subtle light
no ancestors or friends, no judge of wrong or right
just eternal silence and dormancy
and a final everlasting peace


8. Żałoba (tłum. Ofmika)

oto mały chłopiec w purpurowych łachmanach, z grymasem na twarzy i łyżką
i mała, ponura dziewczynka, wpatrująca się w księżyc
ale nikt nie słyszy ich osamotnionego krzyku
więc odchodzą samotnie w noc

dlaczego żałujemy zmarłych?
czy twój spokój burzą emocje rodzące się z głosów w twojej głowie?
spójrz na wszystko, co żyje i zapytaj siebie
dlaczego, ach, dlaczego
żałujemy zmarłych?

a więc zobaczyłeś chorobę, cierpienie i rozkład
i szepczesz do siebie błogo "wszystko jest w porządku"
i wciąż odrzucasz możliwość
że zmarli mają lepiej niż my

dlaczego żałujemy zmarłych?
czy boisz się tej logiki, która kłębi się w twej głowie?
spójrz na wszystko, co żyje i zapytaj siebie
dlaczego, och dlaczego
żałujemy zmarłych?
żałujemy zmarłych

powiedz mi, co widzisz, powiedz mi co wiesz
czy jest ktoś, w czyim życiu nie ma bólu?
jeśli tak, to pokaż mi go
ludzie bez środkow do życia i zagłodzeni
demoniczni i wygnani
osowiali i wykluczeni z towarzystwa
ludzie po praniu mózgu i sparaliżowani
podbici i uprzedmiotowieni
kilku, którzy widzą drugą stronę
powiedz mi, co widzisz
to śmiertelna, żałosna kakofonia

w końcu możesz stwierdzić, że nie ma prowadzącego, delikatnego światła
nie ma przodków czy przyjaciół, nie ma rozsądzania dobra i zła
jedynie wieczna cisza i spoczynek
i ostateczny, wiekuisty spokoj9. Spirit Shine

shed a tear for the criminal, give him something to believe
light a fire for the miserable, give the darkness some meaning
closed wounds harbor pestilence, when you lick them from within
charity has a redolence chastity cannot rescind

spirit shine, it's a sign
of a tortured mind
spirit shine all the time
can render you blind

you can take it all to heart or throw it all away
you can call it just a lark or live your life that way
you can give until you're dry and sucked of all your gleam
you can fake another cry and compromise your dream

cling tight to the parable - let it dominate your life
create a God who's infallible - give your leader some respite
closed wounds harbor pestilence - when you lick them from within
rosy smiles lose their radiance - when you take it on the chin

spirit shine, it's a sign
of a troubled mind
spirit shine all the time
can render you blind


9. Blask duszy (tłum. Nikt)

uroń łzę nad kryminalistą, daj mu coś, w co mógłby wierzyć
rozpal ogień dla nieszczęśliwych, nadaj znaczenie ciemności
zabliźnione rany dają schronienie zarazie, gdy wylizujesz je od wewnątrz
dobroć ma zapach, którego niewinność nie może unieważnić

blask duszy, to znak
udręczonego umysłu
blask duszy trwa cały czas
może cię oślepić

możesz wziąć sobie to wszystko do serca albo wszystko odrzucić
możesz nazwać to zwykłym kawałem albo żyć nadal w ten sposób
możesz dawać aż będziesz wysuszony i pozbawiony całego swojego blasku
możesz wydać kolejny udawany krzyk i narazić na szwank swoje marzenie

trzymaj się kurczowo przypowiedni - pozwól jej zdominować swoje życie
stwórz Boga, który jest nieomylny - daj odetchnąć swemu przywódcy
zabliźnione rany dają schronienie zarazie - gdy wylizujesz je od wewnątrz
rumiane uśmiechy tracą swój blask - gdy przyjmujesz je bez mrugnięcia okiem

blask duszy, to znak
niespokojnego umysłu
blask duszy trwa cały czas
może cię oślepić10. The Streets of America     [info]

desolate and without purpose
radiating from so many septic sources
forming the fabric of a wayward people
disappearing as the vestiges of our past
scratched like tartan into virgin soil
a substrate for progress and disarray
a spreading network of broken dreams
searching for a thoroughfare to take us away

just a little tale from the streets of America
sparkled promises paved with pathos and hysteria
trenchant, weary native sons
step back and see the damage done
meander to the horizon
the streets of America

black, tarred concrete, pine for me
lying dormant for you and your country
hardened surface cracked within
catch the sweat from off the chin
of men and women, senior and child
who look to you and your sterile miles
and in their stares is bald dismay
for what you promised led them astray

hard-cracked, daunting, lifeless veins
false hope corridors to greener pastures
is all that remains

say a little prayer from the streets of America
sparkled promises paved with pathos and hysteria
trenchant, weary native sons
step back and see the damage done
shoot straight into the horizon
the streets of America


10. Ulice Ameryki (tłum. Nikt)

zdewastowany i bez przeznaczenia
promieniujący z wielu zakaźnych źródeł
tworzący strukturę z nieobliczalnych ludzi
znikający jak szczątki naszej przeszłości
porysowany jak tartan na dziewiczej ziemi
substrat dla postępu i chaosu
rozrastająca się sieć rozbitych marzeń
poszukiwanie drogi aby nas od tego odwieść

to tylko krótka opowieść z ulic Ameryki
błyszczące obietnice wybrukowane patosem i histerią
kąśliwi, znużeni synowie tej ziemi
spójrzcie z perspektywy i zobaczcie dokonane zniszczenia
wijące się aż po horyzont
ulice Ameryki

czarny, smołowany beton, usycha z tęsknoty za mną
leży bezczynnie dla ciebie i dla twojego kraju
utwardzona powierzchnia popękana od wewnątrz
wchłania pot kapiący z podbródków
mężczyzn i kobiet, starca i dziecka
którzy patrzą na ciebie i twoje jałowe mile
a w ich spojrzeniach widać jawne przerażenie
bo wszystko co im obiecałeś wyprowadziło ich na manowce

popękane, odstraszające, martwe żyły
korytarze fałszywej nadziei na lepsze pastwiska
to wszystko co pozostało

odmów krótką modlitwę z ulic Ameryki
błyszczące obietnice wybrukowane patosem i histerią
kąśliwi, znużeni synowie tej ziemi
spójrzcie z perspektywy i zobaczcie dokonane zniszczenia
pędzące prosto w stronę horyzontu
ulice Ameryki11. Ten in 2010     [info]

parched, cracked mouths, empty swollen guts
sun-baked pavement encroaches on us
haves and have-nots together at last
brutally engaged in mortal combat

10 in 2010

what kind of God orchestrates such a thing?
10 in 2010
ten billion people all suffering
10 in 2010
truth is not an issue just hungry mouths to feed
10 in 2010
forget what you want, scrounge the things you need
10 w 2010

10 in 2010

happy and content it can't happen to you
10 in 2010
fifteen years we'll think of a solution
10 in 2010
it won't just appear in one day
10 in 2010
for ten in twenty-ten we're well on our way
10 in 2010

like piercing ear darts, I heard the news today
10 billion people... coming your way
10 in 2010


11. 10 w 2010 (tłum. Ofmika)

spieczone, spękane usta, puste, spuchnięte wnętrzności
osaczający nas, spalony słońcem chodnik
posiadający i nieposiadający nareszcie razem
brutalnie zaangażowani w śmiertelną walkę

10 w 2010

jaki bóg to zaplanował?
10 w 2010
10 miliardów ludzi - wszyscy cierpią
10 w 2010
tu nie chodzi o prawdę, tylko o głodne usta do wykarmienia
10 w 2010
zapomnij o tym, czego chcesz, żebraj o to, czego potrzebujesz
10 w 2010

10 w 2010

ty jesteś szcześliwy i zadowolony, to nie może zdarzyć się tobie
10 w 2010
za 15 lat będziemy szukać rozwiazania
10 w 2010
ono nie pojawi się po prostu któregoś dnia
10 w 2010
już zmierzamy do 10 w 2010
10 w 2010

dzisiejsze wiadomości były jak wdzierający się w ucho piercing
10 miliardów ludzi, nadchodzi twoja kolej
10 w 201012. Victory

the velveteen and oaken mixture soothed the lonely child
the parents watched the escort take him while they stood outside
the priest was kind and gentle as he positioned his head
the pain was like brimstone, but the kid hardly bled

victory, instinct over intellect
victory, it erupts from deep inside
history, history is laughing at us
plotting its discovery
victory, victory
blame it on the victory

among the parade crowd there stands a decorated man
remembering how he helped to save this sacred land
his helpless enemy was wounded, both hands raised with hope
he killed him without second thought, with brute force and a rope

so many times, so many lives test the other side
waiting to see what the maker has in mind

the unsuspecting commoners hum diligent each day
they wallow in their father's sins, as time passes away
the crimes are without motive but they ignore all restraint
the evil sits inside them torpid timing its escape


12. Zwycięstwo (tłum. Ofmika)

mieszanka welwetu i dębu ukoiła samotne dziecko
rodzice stojąc z boku patrzyli, jak zabiera go konwój
ksiądz był miły i łagodny kiedy układał mu głowę
ból był jak siarka, ale dzieciak prawie nie krwawił

zwycięstwo instynktu nad intelektem
zwycięstwo, które wybucha z głębi
historia, historia się z nas śmieje
knując swoje odkrycie
zwycięstwo, zwycięstwo
wiń za to zwycięstwo

wśród paradującego tłumu stoi odznaczony mężczyzna
który wspomina, jak pomógł ocalić tę świętą krainę
jego bezbronny wróg był ranny, wyciągał obie ręce z nadzieją
a on zabił go brutalnie bez chwili namysłu

tak często, tak wiele żyć testuje drugą stronę
w nadziei, że zobaczą, co Stwórca ma na na myśli

niczego nie podejrzewający gmin żyje sobie spokojnie
pogrążając się z czasem w grzechach swych ojców
zbrodnie są bez motywu, ale oni ignorują cały umiar
odrętwiałe zło siedzi w nich, odmierzając czas do ucieczki13. Drunk Sincerity     [info]

the smell of virgin pages wafted through the swinging doors
and the croaking speech he'd heard from countries counselors before
they said "we all care for you, we know how you suffer
but I know you can succeed, I used to have it so much rougher"

there's hope in the words and emotion in the eyes
it's so easy to be misled by the savvy gentle guise
and like fools we trust the delivery
but it's all just drunk sincerity

in maternal family assembly poised regarding the blue tube
the numbers crept up higher and the hawks stayed out of view
then the generals said "we don't want our boys dead
your sons and your husbands will be coming back heroes soon"

with steam, heat, and rhythm in the back seat of the car
and adolescent perspective projecting life's forecast to the stars
you heard love from the lips and you were rapt by the hips
and the promise was eternal but you couldn't see that far


13. Pijana szczerość (tłum. Nikt)

zapach dziewiczych kartek przepłynął przez wahadłowe drzwi
wraz ze skrzeczącym przemówieniem, które słyszał już wcześniej od prowincjonalnych adwokatów
mówili "wszyscy się o was troszczymy, wiemy jak cierpicie
ale wiem, że wam się uda, ja kiedyś miałem o wiele trudniej"

jest nadzieja w słowach i uczucie w oczach
tak łatwo dać się wprowadzić w błąd profesjonalnym delikatnym przebraniom
i jak głupcy wierzymy przemówieniu
a to wszystko jest jedynie pijaną szczerością

matczyne rodzinne zgromadzenie trwało w oczekiwaniu przed telewizorami
liczby pięły się w górę a śmigłowców wciąż nie było widać
wtedy generałowie powiedzieli "nie chcemy, żeby nasi chłopcy ginęli
wasi synowie i mężowie wkrótce powrócą jako bohaterowie"

z siłą, żarem i rytmem na tylnym siedzeniu samochodu
i z nastoletnim punktem widzenia, który przedstawia życie jako zapowiedź gwiazd
słyszałeś miłość z ust i byłeś zachwycony biodrami
obietnica była wieczna ale nie potrafiłeś spojrzeć tak daleko14. Come Join Us     [info]

so you say you gotta know why the world goes 'round
and you can't find the truth in the things you've found
and you're scared shitless 'cuz evil abounds
come and join us
well I heard you were looking for a place to fit in
full of adherent people with the same objective
a family to cling to and call brethren
come and join us
all we want to do is change your mind
all you need to do is close your eyes

so come and join us
come and join us
come and join us

don't you see the trouble that most people are in
and that they just want you for their own advantage
but I swear to you we're different from all of them
come and join us
I can tell you are lookin' for a way to live
where truth is determined by consensus
full of codified arbitrary directives
come and join us
all we want to have is your small mind
turn it into one of our own kind

you can go through life adrift and alone
desperate, desolate, on your own
but we're lookin' for a few more stalwart clones

we've got spite and dedication as a vehement brew
the world hates us, well we hate them too
but you're exempted of course if you
come and join us
independent, self-contented, revolutionary
intellectual, brave, strong and scholarly
if you're not one of them, you're us already
so come and join us


14. Przyłącz się do nas (tłum. Ofmika)

więc mówisz, że musisz wiedzieć dlaczego świat się obraca
ale nie możesz odnaleźć prawdy w tym, co poznałeś
i cholernie się boisz, bo wszędzie jest pełno zła
chodź, przyłącz się do nas
słyszałem, że szukasz miejsca, do którego byś pasował
pełnego wierzących ludzi z tym samym celem
rodziny, do której można przylgnąć i nazywać wszystkich braćmi i siostrami
chodź, przyłącz się do nas
my chcemy tylko zmienić twoj umysł
a ty musisz jedynie zamknąć oczy

więc chodź i przyłącz się do nas
chodź i przyłącz się do nas
chodź i przyłącz się do nas

czy nie widzisz problemów, z ktorymi boryka się większość ludzi
i tego, że oni potrzebują cię tylko dla swoich własnych korzyści?
ale przysięgam, że ty jesteś inny niż oni wszyscy
chodź, przyłącz się do nas
mogę powiedzieć, że szukasz sposobu na życie
w którym prawda określona jest przez konsensus
pełny skodyfikowanych, arbitralnych wytycznych
chodź i dołącz do nas
chcemy tylko twojego małego umysłu
zmienić go tak, by był taki jak nasz

możesz iść przez życie znoszony przez prąd, samotny
zrozpaczony, zrujnowany, po swojemu
ale my szukamy jeszcze kilka dzielnych klonów

oferujemy ostrą mieszankę złośliwości i ofiarności
świat nas nienawidzi - cóż, my jego też
ale ciebie to nie będzie dotyczyć
oczywiście jeśli do nas dołączysz
niezależny, zadowolony z siebie, rewolucjonista
intelektualista, dzielny, silny i uczony
jeśli nie jesteś jednym z nich, już jesteś jednym z nas
więc chodź i dołącz do nas15. Cease

blacktop pavement cover me
like a chemical reaction or a steam roller
spreading randomly
there's a distant buzz and a low frequency
it tickles my ear, it rumbles under my feet
and it shakes the leaves off of every tree
violently
what pretension! Everlasting peace
everything must cease

institution on the Hill
like a beacon in the mind of an ancestor
to ignite a people's will
there's a shadowed stain on the west facade
it has spread like decay to enshroud the fraud
and the descendants find oh so odd
oh so odd
what pretension! Everlasting peace
everything must cease

grave memorial hewn white stone
like the comforting caress of a mother
or a friend you've always known
it evokes such pain and significance
what was once is reduced to remembrance
and the generations pass without recompense
what pretension! Everlasting peace
everything must cease


15. Ustanie (tłum. Nikt)

pokrywa mnie asfaltowa nawierzchnia
jak reakcja chemiczna albo parowy walec
rozprzestrzenia się bezładnie
odległe buczenie i niska częstotliwość
łaskocze mnie w uszy, dudni pod stopami
i strząsa liście z każdego drzewa
gwałtownie
co za aspiracje! wieczny spokój
wszystko musi się skończyć

instytucja na Wzgórzu
jak światło ostrzegawcze w umyśle przodka
rozpalające ludzką wolę
cienista plama na zachodniej fasadzie
rozprzestrzeniła się jak zgnilizna spowijając oszustwa
a potomkowie uważają to za tak niezwykłe
tak niezwykłe
co za aspiracje! wieczny spokój
wszystko musi się skończyć

płyta nagrobna wyciosana z białego kamienia
jak pocieszająca pieszczota matki
albo przyjaciela którego znałeś od zawsze
wywołuje takie cierpienie i jest tak ważne
to, co było kiedyś zostaje zredukowane do wspomnienia
a pokolenia przemijają bez rekompensaty
co za aspiracje! wieczny spokój
wszystko musi się skończyć16. Punk Rock Song (niemieckojęzyczna wersja)

warst du schon mal in der wuste? schon mal den tod gesehen?
hunderttausend kinder sterben fur brot
und die zahlen lugen nicht, es ist die krankheit der menschen
doch wir tun was wir wollen, wir denken wie es uns gefallt

hast du die erfahrung gemacht? hast du die plage gesehen?
leute machen kinder, einfacht nur, um zu fiehen
im land des wettbewerbs ist kein mitleid mehr da
und wir vergessen die armen, wir machen weiter und weiter
weiter und weiter

das ist nur ein punk rock song
fur die, die sehen, daB es so nicht weitergeht
wie ameisen im haufen sind wir programmiert
aber es gibt immer mehr von dieser verfickten art
aber das ist nur ein punk rock song

hast du schon mal nicht weitergewuBt? schon mal in der scheibe gesteckt?
die parteitagungen und die realpolitik, die gesichter wechseln, das gelaber bleibt
alles wird geschluckt, und so wird sich nichts andern

das ist nur ein punk rock song
fur die, die sehen, daB es so nicht weitergeht
wie flieBbandarbeiter tun wir unsere pflicht
und es gibt noch mehr von diesen stumpfsinnigen idioten
das ist nur ein punk rock song

10 million dollars on a losing campaign
20 million starving and writhing in pain
big strong people unwilling to give
small in vision and perspective

eins von funnf kindem lebt in armut
der menschheit lauft die zeit davon

das ist nur ein punk rock song
fur die, die sehen, daB es so nicht weitergeht
wie ameisen im haufen sind wir programmiert
aber es gibt immer mehr von dieser verfickten art
aber das ist nur ein punk rock song16. Punk rockowa piosenka (tłum. Ofmika)

czy byłeś kiedyś na pustyni?
czy spacerowałeś ze śmiercią?
sto tysięcy dzieci zabitych dla chleba
a cyfry nie kłamią, mowią o chorobie ludzkości
ale my robimy co chcemy i myślimy jak chcemy

czy przeżyłeś kiedyś coś wielkiego?
czy byłeś świadkiem nieszczęścia?
widziałeś ludzi, którzy robią dzieci tylko po to, żeby uciec?
w tym Kraju Współzawodnictwa współczucie to przeżytek
ale my wciąż ignorujemy potrzebujących i brniemy przed siebie
brniemy przed siebie

to jest tylko punk rockowa piosenka
napisana dla ludzi, którzy widzą, że coś jest nie tak
jak mrówki w mrowisku odwalamy naszą robotę
ale gdzieś tam jest jeszcze tyle innych pieprzonych owadów
a to jest tylko punk rockowa piosenka

czy odwiedziłeś kiedyś bagno?
czy pływałeś w gównie?
partyjne konwencje i realpolitik
twarze wiecznie inne, lecz wymowa ta sama
jednak my łykamy to wszystko i widzimy, że nic się nie zmienia
nic się nie zmieniło...

to jest tylko punk rockowa piosenka
napisana dla ludzi, którzy widzą, że coś jest nie tak
jak pracownicy w firmie odrabiamy swoją część
ale gdzieś tam jest jeszcze tyle innych pieprzonych robotów
a to jest tylko punk rockowa piosenka

10 milionow dolarów na przegraną kampanię
20 milionow głodujących i skręcających się w bólu
wielcy i potężni niechętni, by dawać
tacy maleńcy ze swoją wizją i perspektywą...
jedno na pięcioro dzieci poniżej krawędzi ubóstwa
jedna populacja, która ma już niewiele czasu
17. The Dodo     [info]

I see a white haired man, he's got a suit on hand
He's telling people how they're supposed to live
Nobody's listening to the politician
No matter what sage advice he has to give

He's got a clumsy, outdated m.o.
And he's come to a fork in the road
And there is only one direction to go

Among the commuters, dwarfed by the skyscrapers
I watch the countless millions fighting for space
See hateful, petty acts, disjointed images
And can't believe that I'm one of the same race

We're all just struggling to cope
And we come to a fork in the road
As we watch our foundations erode
There's only one direction to go

It's the way of the dodo
Such a noble destiny
It's the waltz of desperation
Passed along to you and me
The way of the dodo

It's the way of the dodo
It's the gray stuff in your head
It's the pulse of the living
and the voices of the dead


17. Dodo (tłum. Nikt)

widzę człowieka o siwych włosach ubranego w garnitur
mówi ludziom jak powinni żyć
nikt nie słucha polityka
bez względu na to jak mądre są jego rady

ma niezgrabny i przestarzały sposób bycia
i dotarł do rozwidlenia dróg
i jest tylko jeden kierunek, w którym może podążyć

pomiędzy ludźmi podążającymi do pracy, pomniejszonymi przez drapacze chmur
obserwuję nieskończone miliony walczące o przestrzeń
widzę nienawistne, małostkowe uczynki, chaotyczne obrazy
i nie mogę uwierzyć, że jestem przedstawicielem tej samej rasy

wszyscy zmagamy się, by dać sobie radę
i docieramy do rozwidlenia dróg
gdy patrzymy jak niszczeją nasze fundamenty
jest tylko jeden kierunek, w którym możemy podążyć

to droga dodo
tak wspaniałe przeznaczenie
to walc rozpaczy
przekazywany dalej tobie i mnie
droga dodo

to droga dodo
to szara materia w twojej głowie
to puls żyjących
i głosy umarłych18. The Universal Cynic     [info]

Catch a shooting star and put it in your pocket
Then your pants will start on fire
One bird in the hand, or two birds in the bush
Neither do you any good, when you're stuck in the quagmire
Show everyone you're not sure that they're telling he truth
Then you can be known as the universal cynic too

Benefit your fellow man with good deeds for the day
And you'll serve your life away
Pennies saved today are pennies still tomorrow
Strewn upon the desk, piled up in the paper weight
Show everyone you're not sure that they're telling the truth
Then you can be known as the universal cynic too

Wipe your opaque eyes and restore your crystal vision
Turn another cheek and exalt in your decision
A bit of exercise for the universal cynic in you

Early to bed, and early to rise
Precludes you from seeing the most brilliant starry nights
Sticks and stones can break bones, words can't really hurt
Unless you carry guns, and are hungry for a fight

Challenging the standards, or questioning the established rules
Trying to understand how they can benefit you
Showing everyone you're not sure that they're telling the truth
Just a bit of exercise for the universal cynic in you
The universal cynic is you
18. Uniwersalny cynik (tłum. Nikt)

złap spadającą gwiazdę i schowaj ją do kieszeni
wtedy twoje spodnie zaczną się palić
wróbel w garści, gołąb na dachu
ani jeden ani drugi nic ci nie da, gdy utknąłeś w bagnie
pokaż wszystkim, że nie jesteś pewien, czy mówią prawdę
wtedy ty też możesz zostać uznany za uniwersalnego cynika

wspomóż swego kumpla dobrymi uczynkami
a odsłużysz swoje życie
dziś zaoszczędzone grosze jutro wciąż są groszami
porozrzucanymi po biurku, ułożonymi w stos jak przycisk do papieru
pokaż wszystkim, że nie jesteś pewien, czy mówią prawdę
wtedy ty też możesz zostać uznany za uniwersalnego cynika

przetrzyj swe mętne oczy i odzyskaj kryształowy wzrok
nadstaw drugi policzek i wywyższaj się z tego powodu
odrobina ćwiczeń dla uniwersalnego cynika w tobie

kto rano wstaje i wcześnie się kładzie
ten nie ma możliwości oglądać najbardziej olśniewających gwiaździstych nocy
kije i kamienie mogą połamać kości, słowa nie mogą naprawdę ranić
chyba że nosisz broń i jesteś spragniony walki

rzucanie wyzwania normom lub kwestionowanie przyjętych reguł
próba zrozumienia jaką mogą przynieść ci korzyść
pokazywanie wszystkim, że nie jesteś pewien, czy mówią prawdę
tylko odrobina ćwiczeń dla uniwersalnego cynika w tobie
uniwersalny cynik to ty