| BR news | koncerty | historia | skład | dyskografia | videografia | teksty i tłumaczenia | eseje | wywiady | o utworach | zsyp | spis utworów | galeria | gitara | kontakt || linki | download | księga gości | od autorki | FORUM |


SUFFER / CIERPIEĆ (1988)

1. You Are (The Government) (Graffin)
2. 1000 More Fools (Gurewitz)
3. How Much Is Enough? (Gurewitz)
4. When? (Graffin)
5. Give You Nothing (Graffin, Gurewitz)
6. Land Of Competition (Graffin)
7. Forbidden Beat (Graffin, Gurewitz)
8. Best For You (Graffin)
9. Suffer (Graffin, Gurewitz)
10. Delirium Of Disorder (Gurewitz)
11. Part II (The Numbers Game) (Gurewitz)
12. What Can You Do? (Graffin)
13. Do What You Want (Gurewitz)
14. Part IV (The Index Fossil) (Graffin)
15. Pessimistic Lines (Graffin)1. You Are (The Government)

hey, sit down and listen and they'll tell you when you're wrong
eradicate but vindicate as "progress" creeps along
puritan work ethic maintains its subconscious edge
as Old Glory maintains your consciousness

there's a loser in the house and a puppet on a stool
and a crowded way of life and a black reflecting pool
and as the people bend the moral fabric dies
then country can't pretend to ignore its peoples' cries

'cuz you are the government
you are jurisprudence
you are the volition
you are jurisdiction
and I make a difference too


1. Wy jesteście (rządem) (tłum. Ofmika)

ej, siadaj i słuchaj, a oni powiedzą ci, kiedy nie będziesz miał racji
wyeliminować, lecz zrehabilitować - oto skrada się "postęp"
purytańska etyka pracy utrzymuje krawędź jego podświadomości
a flaga USA podtrzymuje twoją świadomość

oto nieudacznik w domu i marionetka na taborecie
i zatłoczona droga życia i czarna sadzawka dająca odbicie
a kiedy ludzie uginają się, moralna struktura upada
wtedy kraj nie może udawać, że ignoruje płacz swoich ludzi

bo wy jesteście rządem
wy jesteście prawoznawstwem
wy jesteście wolą decyzji
wy jesteście jurysdykcją
a ja też się liczę2. 1000 More Fools

I heard them say that the meek shall reign on Earth
phantasmal myriads of sane bucolic birth
I've seen the rapture in a starving baby's eyes
inchoate beatitude
the Lord of the Flies

so what does it mean when your mind starts to stray?
kaleidoscopic images of love on the way
brother you'd better get down on your knees and pay
1000 more fools are being born
every fucking day

they try to tell me that the lamb is on the way
with microwave transmissions they bombard us every day
the masses are obsequious, contented in their sleep
the vortex of their minds ensconced within the murky deep

so what does it mean when your mind starts to stray?
kaleidoscopic images of love on the way
brother you'd better get down on your knees and pay
1000 more fools are being born
every fucking day


2. 1000 głupców więcej (tłum. Ofmika)

słyszałem jak mówili, że pokorni będą władać Ziemią
urojonym masom zdrowych, sielankowych ludów
widziałem zachwyt w oczach głodującego dziecka
zalążek błogosławieństwa
Władca Much

a więc co to znaczy, gdy twój umysł zaczyna błądzić
wśród kalejdoskopowych obrazków miłości?
bracie, lepiej upadnij na kolana i módl się
1000 głupców więcej rodzi się
każdego pieprzonego dnia

próbowali mi wmówić, że baranek jest w drodze
mikrofalowymi transmisjami bombardują nas każdego dnia
masy są służalcze, zadowolone we śnie
wir ich umysłów zadomowił się w mrocznej głębinie

a więc co to znaczy, gdy twój umysł zaczyna błądzić
wśród kalejdoskopowych obrazków miłości?
bracie, lepiej upadnij na kolana i płać
1000 głupców więcej rodzi się
każdego pieprzonego dnia3. How Much Is Enough?

tell me can the hateful chain be broken
production and consumption define our hollow lives
avarices lead us across the Ocean
toward a land that's better, much more bountiful and wide

so when will mankind finally come to realize
his surfeit has become his demise?
how much is enough to kill yourself?
that quantity is known today
as we blow ourselves away

tell me is there anything so sure?
rapacity, tenacity, capacity for more!
like a dog that feeds until he suffers
infirmity of man is brought on by his selfish cure


3. Ile trzeba? (tłum. Ofmika)

powiedz mi, czy łańcuch nienawiści może zostać przerwany?
produkcja i konsumpcja definiują nasze puste życie
skąpstwo prowadzi nas poprzez ocean
ku lepszej ziemi, znacznie bardziej szczodrej i szerokiej

kiedy rodzaj ludzki wreszcie zrozumie
że przesyt doprowadzi do jego zagłady?
ile trzeba, żeby się zabić?
ta ilość jest znana już dziś
- kiedy strzelimy sobie w łeb

powiedz mi, czy istnieje coś pewnego?
zachłanność, nieustępliwość, pojemność na więcej
jak pies, którego karmi się, aż zaczyna cierpieć
ułomność człowieka spowodowana jest jego samolubnymi działaniami4. When?

I've seen a lot of things in 5 years
I struggle just to hold back the tears
but every fuckin' where I go
I see the pathos that I know
will spell the termination of us all

someone's got to tell me, do you see
that everything around you has a hidden tragedy?
seeds of happiness have never found a place to grow
and our generation doesn't know

when, when will you try
to change the logarithmic face of kissing things goodbye?
when, when will you know
that human life is so short
death is oh so slow

I've tried to make things make sense but I can't
I'm happy just to watch them all and laugh
and if you think you've got it made just revel in your selfish ways
'cuz when the world stops turning so will you!


4. Kiedy? (tłum. Ofmika)

widziałem wiele rzeczy w ciągu pięciu lat
walczę, by powstrzymać łzy
ale gdziekolwiek się kurwa nie ruszę
widzę smutek i wiem
że on pociągnie za sobą koniec nas wszystkich

ktoś musi mi powiedzieć: czy widzisz
że wszystko wokół ciebie ma w sobie ukrytą tragedię?
ziarna szczęścia nie znalazły miejsca, w którym mogłyby wyrosnąć
a nasze pokolenie nie wie...

...kiedy, kiedy spróbujesz
zmienić logarytmiczną minę na pożegnanie?
kiedy, kiedy będziesz wiedział
że ludzkie życie jest tak krótkie,
a śmierć taka powolna?

próbowałem nadać sens rzeczywistości, ale nie potrafię
cieszę się, że mogę ją chociaż obserwować i śmiać się
a jeśli twierdzisz, że tobie się to udało, to baw się na swój samolubny sposób
bo kiedy świat się zatrzyma, ty zatrzymasz się razem z nim!5. Give You Nothing     [info]

hey, everybody's looking but they never can see
all the angst, corruption and the dishonesty
think about the times and places you've never known
you're a manswarm atom and yet you're alone
so I give you me
I give you nothing!
I give you me
I give you nothing!

so you've got a place that you can call your own
but you got a habit of carrying the stone
look around and ask someone if you're alive
you're a sidewalk cipher speaking prionic jive
so I give you me
I give you nothing!
I give you me
I give you nothing!

respectable, despicable - it seems all the same
now we realize that we have nothing to say
if you're reserve is weak, audacity complete
ask yourself again "do I deserve much from them?"
no!


5. Nie daję ci nic (tłum. Ofmika)

hej! każdy patrzy, ale nikt nie widzi
całego tego strachu, korpucji i nieuczciwości
pomyśl o tych czasach i o wszystkich miejsach, których nigdy nie poznałeś
jesteś chmarą atomów, a mimo to jesteś sam
więc daję ci siebie
nie daję ci nic!
daję ci siebie
nie daję ci nic

więc masz miejsce, które nazywasz swoim własnym?
ale wpadłeś w nawyk dźwigania ciężaru
rozejrzyj się wokół i zapytaj kogoś, czy jeszcze żyjesz
jesteś cwaniakiem, zerem, gadającymi prionowymi kłamstwami
więc daję ci siebie
nie daję ci nic!
daję ci siebie
nie daję ci nic

szanowany, nikczemny - nie widać dużej różnicy
teraz uświadamiany sobie, że nie mamy nic do powiedzenia
jeśli nie jesteś powściągliwy, ale za to zuchwały
zapytaj siebie jeszcze raz "czy zasługuję na wiele z ich strony?"
nie!6. Land Of Competition

hey see, there's a girl who's afraid of the world so she stays at home
also, a boy who seems so lost in his joy he's all alone
the camera's on them, they're in the land of competition
Southern California air feeds them
and they know they're the best 'cuz of the way they are dressed
you can bet you are not welcome in their home

hey, see there's a girl who sits and watches the world from her blue screen
also a boy who truly wants to destroy his hometown scene
they both want to travel to the land of competition
Southern California will destroy them
and they won't be the best, they'll be the poseurs who dress
like the plastic idiots who they copy

tell me what do you need to make you happy?
indeed, is it out of your reach?
beware of number one, see all the damage it has done, there are so few of them
you won't find too many in the land of competition
Southern California doesn't breed them
if you just want the best turn to yourself for the rest
and forget about the ones who "have it all"
be careful of the ones who have it all
be careful of the ones who have it all
forget about the ones who have it all yeah


6. Kraj Współzawodnictwa (tłum. S. Rerak, Ofmika)

zobacz, oto dziewczyna, która boi się świata, więc siedzi w domu
a także chłopiec, który tak zagubił się w swej radości, że jest całkiem sam
zbliżenie kamery na nich: są w Kraju Współzawodnictwa
powietrze Południowej Kalifornii karmi ich
i wiedzą, że są najlepsi, biorąc pod uwagę to jak są ubrani
możesz iść o zakład, że nie będziesz mile widziany w ich domu

zobacz, oto dziewczyna, która siedzi i obserwuje świat ze swego niebieskiego ekranu
a także chłopiec, który szczerze pragnie zniszczyć swą rodzinną okolicę
oboje chcą podróżowac do Kraju Współzawodnictwa
Południowa Kalifornia zniszczy ich
i nie będą najlepsi, będą pozerami, którzy ubierają się
jak plastikowi idioci, których kopiują

powiedz mi czego potrzebujesz, żeby być szczęśliwym?
czy to naprawdę jest poza twoim zasięgiem?
strzeż się numeru jeden, zobacz szkody jakie uczynił, jest ich tak niewielu
nie znajdziesz ich zbyt wielu w Kraju Współzawodnictwa
Południowa Kalifornia nie hoduje ich
jeśli po prostu chcesz tego co najlepsze, zwróć się do samego siebie po resztę
i zapomnij o tych, którzy mają wszystko
uważaj na tych, którzy mają wszystko
uważaj na tych, którzy mają wszystko
zapomnij o tych, którzy mają wszystko7. Forbidden Beat

there was a boy who had too many toys
and an ache inside of his bones
he sought extrication through chemical vocation
and now he answers to Jones

it's deadly and alluring
the sound of pounding heat
enslaving all who dare succumb
to the temptations of the forbidden beat

thinking today of what I want to say
thinking of inhibition and vice
what they call straight I do relegate
as I cautiously saltate along

it thunders away at first light of each day
and the simpleton lifestyle evolves
but soon enters dusk as the last surrey rusts
and a new day, upon us, results


7. Zakazany rytm (tłum. Ofmika)

był sobie chłopiec, który miał za dużo zabawek
i ból w kościach
szukał oswobodzenia w chemicznym powołaniu
a teraz odpowiada przed Jonsem*

to śmiertelne i kuszące
odgłos uderzającego gorąca
robiący niewolników z tych, którzy ośmielają się ulegać
pokusom zakazanego rytmu

dziś myślę o tym, co chcę powiedzieć
myślę o występku i rozpuście
to, co oni nazywają siła, ja releguję
ostrożnie im umykając

w oddali grzmi wraz z pierwszym światłem każdego dnia
a styl życia głupka się rozwija
ale szybko nastaje zmierzch gdy ostatnia dorożka rdzewieje
a nad nami zapada decyzja o nadejściu nowego dnia

* Jones to slangowe określenie na uzależnienie od narkotyków8. Best For You     [info]

above us lay the burdens
below us lay the truth
we're somewhere in the middle
and we're all discontent too
is someone watching over you?
inside, they know what's best for you

judgments not tomorrow
it's today, yes, now it's here
but no it isn't Jesus
take a look at all your peers
they're all looking down on you
inside they know what's best for you

everybody knows what's best for you


8. Najlepsze dla ciebie (tłum. S. Rerak, Ofmika)

ponad nami są uciążliwości
pod nami leży prawda
my jesteśmy gdzieś pośrodku
i wszyscy też jesteśmy niezadowoleni
czy ktoś cię nie obserwuje?
w głębi duszy oni wiedzą, co jest dla ciebie najlepsze

wyrok nie nadejdzie jutro
lecz już dziś, tak, jest tu i teraz
ale nie, to nie Jezus cię osądza
spójrz na wszystkich twoich rowieśników
oni wszyscy patrzą na ciebie z góry
w głębi duszy oni wiedzą, co jest dla ciebie najlepsze

każdy wie, co jest dla ciebie najlepsze9. Suffer     [info]

did you ever see the concrete stares of everyday?
the lunatic, the hypocrite are all lost in the fray
can't you see their lives are just like yours?
an unturned stone, an undiscovered
door leading to
the gift of hope renewed
eternity for you
the masses of humanity have always had to suffer

the businessman whose master plan controls the world each day
is blind to indications of his species slow decay
can't you see their lives are just like yours?
an unturned stone, an undiscovered
door leading to
the gift of hope renewed
eternity for you
the masses of humanity have always had to suffer

people blow their minds
they choose to resign
this deformed society
is part of the design
it'll never go away
it's in the cards that way
the masses of humanity
have always, always had to suffer!

a door leading to
the gift of hope renewed
eternity for you
the masses of humanity
still clinging to their dignity
the masses of humanity
will always, always have to suffer!


9. Cierpieć (tłum. S. Rerak, Ofmika, Natalia)

czy kiedykolwiek dostrzegałeś betonowe spojrzenia codzienności?
szaleniec, hipokryta, wszyscy są podarci na strzępy
czy nie widzisz, że ich życie jest takie jak twoje?
nieodwrócony kamień, nieodkryte
drzwi prowadzące do
daru odnowionej nadziei
ty nazywasz to wiecznością
masy ludzkości zawsze musiały cierpieć

biznesmen, którego naczelny plan kontroluje świat każdego dnia
jest ślepy na oznaki powolnego rozkładu swojego gatunku
czy nie widzisz, że jego życie jest takie jak twoje?
nieodwrócony kamień, nieodkryte
drzwi prowadzące do
daru odnowionej nadziei
ty nazywasz to wiecznością
masy ludzkości zawsze musiały cierpieć

ludzie strzelają sobie w łeb
wybierają rezygnację
to zdeformowane społeczeństwo
jest częścią projektu
to się nigdy nie zmieni
to jest zapisane w kartach
masy ludzkości
zawsze, zawsze musiały cierpieć

drzwi prowadzące do
daru odnowionej nadziei
ty nazywasz to wiecznością
masy ludzkości
wciąż kurczowo trzymające się swej godności
masy ludzkości
zawsze, zawsze będą musiały cierpieć10. Delirium Of Disorder     [info]

"life is the sieve through which my anarchy strains
resolving itself into words"
chaos is the score upon which reality is written
the timeless, swirling gyroscopic horde
seek out!

delirium of disorder

yeah, I am just an atom in an ectoplasmic sea
without direction or a reason to exist
the anechoic nebula rotating in my brain
is persuading me, contritely, to persist
let's go!


10. Delirium nieporządku (tłum. S. Rerak)

"życie to sito, przez które przecedza się moja anarchia
układając się w słowa"
chaos to wynik, nad którym zapisana jest rzeczywistość
bezczasowa, wirująca, żyroskopowa horda

delirium nieporządku

jestem tylko atomem w morzu ektoplazmy
bez kierunku i powodu, aby żyć
bezszumna mgławica obracająca się w moim umyśle
przekonuje mnie pokornie, abym wytrwał11. Part II (The Numbers Game)     [info]

it's superficial progress, they call it liberation
with opiates of silicon big brother schemes to rule the nation

we're one nation under God, we stand above the rest
with mighty high technology we're never second best
our specialty is infiltration!
prepare yourselves for subjugation
victory through domination!

the trepidatious throngs all fear the big eye in the sky
the government observes them with their own electric eye

we're one nation under God, we stand above the rest
with mighty high technology we're never second best
our specialty is infiltration!
prepare yourselves for subjugation

automatons, illiterates and indigents of every shape and size
don't stop but aid this cruel crusade, participate in their own demise

we're one nation under God, we stand above the rest
with mighty high technology we're never second best
our specialty is infiltration!
so pack your bags you third world nation
victory through domination!


11. Część II (Loteria) (tłum. S. Rerak, Ofmika)

to powierzchowny postęp, nazywają go wyzwoleniem
przy pomocy silikonowych opiatow Wielki Brat spiskuje, by rządzić narodem

jesteśmy jednym narodem pod Bogiem, stoimy ponad resztą
z potężną, wysoko zaawansowaną technologią nigdy nie zajmiemy drugiego miejsca
naszą specjalnością jest infiltracja
przygotuj się na podbój
zwycięstwo przez dominację

zatrwożone tłumy drżą przed wielkim okiem na niebie
rząd obserwuje je swym własnym elektronicznym okiem

jesteśmy jednym narodem pod Bogiem, stoimy ponad resztą
z potężną, wysoko zaawansowaną technologią nigdy nie zajmiemy drugiego miejsca
naszą specjalnością jest infiltracja
przygotuj się na podbój

automaty, analfabeci i bezradni różnych kształtów i rozmiarów
nie zatrzymują, lecz wspomagają tą okrutną krucjatę, partycypują w swoim własnym zgonie

jesteśmy jednym narodem pod Bogiem, stoimy ponad resztą
z potężną, wysoko zaawansowaną technologią
nigdy nie zajmiemy drugiego miejsca
naszą specjalnością jest infiltracja
a więc pakuj się, narodzie Trzeciego Świata
zwycięstwo przez dominację12. What Can You Do?     [info]

so you waste another day getting older and gray in the head
and you're hearing lots of stories about the happy times you have ahead
there are other folks in power so you kick back and get farther behind
and although the world rotates itself, the only thing that twists is your mind

you see, the world's falling apart at the rifts, and surprisingly
the leaders can't make any sense of it
you mean nothing to the world
we're all someone else's fool
but, oh, what can you do?

yeah, you waste your time with losers if you get stuck in a rock-and-roll band
do you find it more rewarding to compete with morons throughout the land?
they seem to be in power so I kick back and get farther behind
and I watch them as they fuck up every good thing on this Earth with their minds

you see, the world's falling apart at the rifts, and surprisingly
the leaders can't make any sense of it
you mean nothing to the world
we're all someone else's fool
but, oh, what can you do?
'tch o!


12. Co można poradzić? (tłum. Ofmika)

więc marnujesz kolejny dzień, starzejąc się i siwiejąc
i słyszysz mnóstwo historii na temat szczęśliwych czasów, które są przed tobą
u władzy są inni, więc odprężasz się i wycofujesz coraz dalej
i chociaż świat się obraca, jedyna rzecz, która się przekręca to twój mózg

widzisz, świat rozpada się na kawałki i o dziwo
przywódcy nie potrafią nic z tego wywnioskować
nie znaczysz nic dla świata
wszyscy jesteśmy głupcami kogoś innego
lecz ech, co można poradzić..?

tracisz czas jeśli utknąłeś z nieudacznikami w kapeli rock-and-rollowej
czy uważasz, że lepszym wynagrodzeniem w tym życiu jest konkurowanie z kretynami?
to oni są u władzy, więc odprężam się i wycofuję się dalej
i patrzę jak chrzanią każdą dobrą rzecz na tej ziemi swoimi pomysłami

widzisz, świat rozpada się na kawałki i o dziwo
przywódcy nie potrafią nic z tego wywnioskować
nie znaczysz nic dla świata
wszyscy jesteśmy głupcami kogoś innego
lecz ech, co można poradzić..?
uwaga!13. Do What You Want     [info]

hey, do what you want, but don't do it around me
idleness and dissipation breed apathy
I sit on my ass all goddamn day
a misanthropic anthropoid with nothing to...

...say what you must, do all you can
break all the fucking rules
and go to hell with Superman
and die like a champion ya hey!

hey, I don't know if the billions will survive
but I'll believe in God when one and one are five
my moniker is man and I'm rotten to the core
I'll tear down the building just to pass through the door

so do what you must, do all you can
break all the fucking rules
and go to hell with Superman
and die like a champion ya hey!


13. Rób co chcesz (tłum. S. Rerak, Ofmika)

rób co chcesz, ale nie w pobliżu mnie
bezczynność i rozpusta są pożywką dla apatii
siedzę na dupie cały przeklęty dzień
mizantropijny antropoid, który nie ma nic do (powiedzenia)

mów to co musisz, rób to co chcesz
złam wszystkie pieprzone zasady
i do diabła z Supermanem
i giń jak mistrz!

nie wiem czy miliardy przeżyją
ale uwierzę w Boga, gdy jeden plus jeden wyniesie pięć
mój przydomek to "człowiek" i jestem przegniły do szpiku kości
rozrywam budynki tylko po to, by przejść przez drzwi

więc rób co musisz, zrób wszystko co możesz
złam wszystkie pieprzone zasady
i do diabła z Supermanem
i giń jak mistrz!


(tłum. kamilteau)

Hej, rób to, co chcesz, lecz, proszę, pozwól mi żyć.
W degrengoladzie i rozpuście sam będę gnić.
Na czterech literach siedzę znów.
Człowiekowata marionetka, której brak...

Słów wagę znaj,
Rób to, co chcesz.
Zasady w dupie miej
I z diabłem się za bary bierz
I skończ jak zwycięzca, ya hey!

Hej, nie wiem, czy świat nas wszystkich zechce nieść,
Lecz ja uwierzę w Boga, jeśli dwa i dwa to sześć.
Człowiekiem zowią mnie, bo przegniłem już na wskroś.
Włamuję się do sklepu, kiedy chcę kupić coś.

Więc słów wagę znaj
I rób to, co chcesz.
Zasady w dupie miej
I z diabłem się na bary bierz
I skończ jak zwycięzca, ya hey!14. Part IV (The Index Fossil)     [info]

we're widespread and well fed
the Earth's rotating fate is in our head
we're dominant and prominent
and all our deities omnipotent

and immortality is in our mastermind
and we destroy everything that we find
and tomorrow when the human clock stops
and the world stops ticking
we'll be an index fossil buried in our own debris

we're listless, promiscuous
and life to us is either hit or miss
we're savior-faire and debonair
and things we do are done with pride and care

and immortality is in our mastermind
and we destroy everything that we find
and tomorrow when the human clock stops
and the world stops ticking
we'll be an index fossil buried in our own debris


14. Część IV (Skamieniałość przewodnia) (tłum. S. Rerak, Ofmika)

jesteśmy powszechni i dobrze odżywieni
wydaje nam się, że ziemia będzie się wiecznie obracać
jesteśmy dominujący i wpływowi
a nasze bóstwa są wszechpotężne

i nieśmiertelność tkwi w naszych głowach
a niszczymy wszystko, co się da
a jutro, gdy ludzki zegar zatrzyma się
a świat przestanie tykać
będziemy skamieniałością przewodnią, pogrzebaną w naszych własnych gruzach

jesteśmy apatyczni i rozwiąźli
życie równie dobrze może być dla nas trafieniem, co chybiebiem
zachowujemy się z taktem i elegancją
a nasze czyny przepełnione są dumą i troską

i nieśmiertelność tkwi w naszych głowach
a niszczymy wszystko, co się da
a jutro, gdy ludzki zegar zatrzyma się
a świat przestanie tykać
będziemy skamieniałością przewodnią, pogrzebaną w naszych własnych gruzach
15. Pessimistic Lines

so here we are again to experience the bitter, scalding end
and we're the only ones who can perceive it
but others sing of beauty and the story that has enfolded
as one that deserves praise and ritual

my pessimistic lines
your superstitious lives
and the modern age's lies
won't absolve you
and the professorial truth
and the dear clairvoyant youth
and, of course, the nightly news
will deceive you
watch out!
15. Pesymistyczne wersy (tłum. Ofmika)

więc znów mamy doświadczyć gorzkiego, dotkliwego końca
i jesteśmy jedynymi, którzy potrafią zdać sobie z tego sprawę
lecz inni śpiewają o pięknie i o opowieści, która głosiła
że jako jedyna zasługuje na pochwałę i obrządek

moje pesymistyczne wersy
wasze zabobonne życia
i nowoczesne kłamstwa
nie rozgrzeszą was
i imponująca prawda
i ukochana, jasnowidząca młodzież
i oczywiscie wieczorne wiadomości
oszukają was
uważajcie!