| BR news | koncerty | historia | skład | dyskografia | videografia | teksty i tłumaczenia | eseje | wywiady | o utworach | zsyp | spis utworów | galeria | gitara | kontakt || linki | download | księga gości | od autorki | FORUM |


RECIPE FOR HATE / PRZEPIS NA NIENAWIŚĆ (1993)

1. Recipe For Hate (Graffin)
2. Kerosene (Gurewitz)
3. American Jesus (Graffin, Gurewitz)
4. Portrait Of Authority (Graffin)
5. Man With A Mission (Gurewitz)
6. All Good Soldiers (Gurewitz)
7. Watch It Die (Graffin)
8. Struck A Nerve (Graffin)
9. My Poor Friend Me (Graffin)
10. Lookin' In (Graffin)
11. Don't Pray On Me (Gurewitz)
12. Modern Day Catastrophists (Graffin)
13. Skyscraper (Gurewitz)
14. Stealth (Gurewitz, Bentley, Schayer)1. Recipe For Hate

can't you feel it, can't you see
the promise of prosperity
it's overwhelming you and me
it afflicts us like a disease
ubiquitous, compelling too
we cling to you like crazy glue
and inject such a potent seed
it's best for all humanity

the spread of culture
the sword of progress
the vector of suffrage
a warm and septic breeze
the pomp and elation
the duty and vocation
the blood of the hybrid
it's just a recipe

re-living our ancestry
the frightful lack of harmony
our fore-fathers who led the way
their victims are still here today
now it's time to erase the story
of our bogus fate
our history as it's portrayed
it's just a recipe for hate

hate


1. Przepis na nienawiść (tłum. Ofmika)

czy nie czujesz, czy nie widzisz
obietnicy pomyślności?
ona przytłacza ciebie i mnie
dokucza nam jak choroba
wszechobecni i nieodparci
przylegamy do ciebie jak szalony klej
i wstrzykujemy ci bardzo skuteczne nasienie
tak będzie najlepiej dla całej ludzkości

rozpowszechnianie kultury
miecz postępu
nosiciel prawa wyborczego
ciepła i zakaźna bryza
przepych i euforia
obowiązek i powołanie
krew hybrydy
to właśnie przepis

spotkanie z naszymi przodkami
przerażający brak harmonii
praojcowie, którzy wytyczyli drogę
ich ofiary wciąż są tutaj
nadszedł czas, by wymazać opowieść
o naszym fałszywym przeznaczeniu
portretem naszej historii
jest przepis na nienawiść

nienawiść2. Kerosene

everywhere I look I see exclusive huddled
uninviting shelter is privilege of the sane and competent

kerosene keeps me warm
I'm alone to watch it burn
kerosene

exposure, is a pitiful and pointless way of dying
before it gets me I'll build a funeral pyre

I'm a man and my dignity won't wave
tonight buildings rage

kerosene keeps me warm
it feels so good to watch it burn

kerosene


2. Nafta (tłum. Nikt)

gdziekolwiek nie spojrzę widzę, że ekskluzywny, zatłoczony
nieprzytulny schron jest przywilejem rozumnych i kompetentnych

nafta mnie ogrzewa
w samotności patrzę jak płonie
nafta

narażanie się to żałosny i bezsensowny sposób umierania
zanim mnie dosięgnie, przygotuję stos pogrzebowy

jestem człowiekiem i moja godność pozostanie nieugięta
dziś wieczorem budynki będą wrzeć

nafta mnie ogrzewa
to wspaniałe uczucie patrzeć, jak płonie

nafta3. American Jesus     [info]

I don't need to be a global citizen
'cause I'm blessed by nationality
I'm a member of a growing populace
we enforced our popularity
there are things that seem to pull us under
and there are things that drag us down
but there's a power and a vital presence
that's lurking all around

we've got the american Jesus
see him on the interstate
we've got the american Jesus
he helped build the president's estate

I feel sorry for the Earth's population
'cuz so few live in the U.S.A.
at least the foreigners can copy our morality
they can visit but they cannot stay
only precious few can garner our prosperity
it makes us walk with renewed confidence
we've got a place to go when we die
and the architect resides right here

we've got the american Jesus
bolstering national faith
we've got the american Jesus
overwhelming millions every day

he's the farmer barren fields
the force the army wields
expressions on the faces
of the starving millions
he's the power of the man
the fuel that drives the clan
he's the motive and the conscience
of the murderer
he's the preacher on TV
the false sincerity
the form letters that's written by
the big computers
he's the nuclear bombs
and the kids with no moms
and I'm fearful
that he's inside me
(In God we trust)
(because he's one of us)
(break down, cave in)
(we can redeem your sins)
(strong heart, clear minds)
(and infinitely kind)
(you lose, we win)
(he is our champion!)

we've got the american Jesus
see him on the interstate
we've got the american Jesus
exercising his authority

one nation under God...


3. Amerykański Jezus (tłum. Ofmika)

nie muszę być światowym obywatelem
bo jestem pobłogosławiony przez narodowość
jestem członkiem rozrastającej się populacji
narzuciliśmy naszą popularność
są rzeczy, które ponoć ciągną nas na dno
i takie, które obniżają nasz poziom
ale moc i witalna powierzchowność
czai się wszędzie wokół

mamy amerykańskiego Jezusa
zobaczysz go na autostradzie międzystanowej
mamy amerykańskiego Jezusa
to on pomógł zbudować posiadłość prezydenta

współczuję ziemskiej populacji
ponieważ tak niewielka jej część mieszka w USA
obcokrajowcy mogą przynajmniej kopiować naszą moralność
moga nas odwiedzać, ale nie mogą tu zostać
na szczęście niewiele osób potrafi korzystać z naszego dobrobytu
to odnawia naszą pewność siebie
mamy się dokąd udać kiedy umrzemy
i mieszka tu architekt

mamy amerykańskiego Jezusa
wspierającego narodową wiarę
mamy amerykańskiego Jezusa
który codziennie przytłacza miliony

on jest farmerem na jałowych polach
siłą, którą dzierży armia
wyrazem twarzy głodujących milionów
jest mocą człowieka
paliwem, które napędza Klan
jest motywem i sumieniem mordercy
jest kaznodzieją w telewizji
fałszywą szczerością
kształtem listu napisanego
przez wielkie komputery
on jest bombami nuklearnymi
i dziećmi, które nie maja mam
i jestem pełny obaw, że on jest we mnie
(Bogu zawierzamy
ponieważ jest jednym z nas
rozbić
wgnieść
odkupić twoje grzechy
mocne serce, czysty umysł
i nieskończenie miły
ty przegrywasz
my wygrywamy
on jest naszym mistrzem)

mamy amerykańskiego Jezusa
zobaczysz go na autostradzie międzystanowej
mamy amerykańskiego Jezusa
korzystającego ze swego autorytetu

jeden naród przed Bogiem...4. Portrait Of Authority

nothing more, nothing less
in icon on the wall - decoration and duress
that which many strive to be
it's the marble statue staring over me
and nobody has the will to tear it down
it determines wrong and right
but to me it's just a stereotype
and it makes us lose our sight

the portrait of authority
you tell me that's what I'm supposed to be

another time, another man
an oppressive intrusion
and a plague across his land
and it haunts him every day
it tells him that he has no chance
his hopes just fade away
and he lives his life prepared to tear it down
but he can't muster the support
and to him it's just a stereotype
of his life-long fight

the portrait of authority
it embodies what he cannot be


4. Portret autorytetu (tłum. Ofmika, Michał)

ni mniej, ni więcej
w ikonie na ścianie - dekoracja i przymus
to, czym wielu stara się być
to marmurowy posąg gapiący się na mnie z góry
ale nikt nie chce go zburzyć
bo to on określa dobro i zło
ale dla mnie to tylko stereotyp
który przesłania nam wzrok

portret autorytetu -
mówisz mi że jest tym, czym powinienem być

gdzie indziej, innego człowieka
męczy niepokój
i nieszczęście w jego kraju
prześladuje go to każdego dnia
utwierdza w przekonaniu, że nie ma żadnych szans
jego nadzieja stopniowo zanika
całe życie przygotowany jest, by to zniszczyć
ale nie może zdobyć popracia
i dla niego to tylko stereotyp
walki jego życia

portret autorytetu
ucieleśnia to, czym on nie może być5. Man With A Mission     [info]

rescue me when I get too deep
talk to me there's nothing to tell
everyone is a hypocrite
look to me, I'll save your soul
now somebody out there must be reading my mail
'cuz everybody knows

follow me, when you give up
work for me, it'll serve you well
everyone is a hypocrite
come to me, I'll save your soul
now somebody out there must be tapping my phone
'cuz everybody knows

I'm a man with a mission
I'm gonna fly you away
high above the noise and competition
I'm a man with a mission

now somebody out there must be reading my mail
'cuz everybody knows

I'm a man with a mission
passing through your town today
I condemn you to fiery perdition
I'm a man with a mission


5. Człowiek z misją (tłum. Ofmika)

uratuj mnie, kiedy za bardzo się pogrążę
mów do mnie, kiedy nie ma nic po powiedzenia
każdy jest hipokrytą
poproś mnie, a ocalę twą duszę
teraz ktoś gdzieś tam musi czytać moją pocztę
bo wszyscy wiedzą

podążaj za mną, kiedy się poddajesz
pracuj dla mnie, to ci się opłaci
wszyscy są hipokrytami
przyjdź do mnie, a ocalę twą duszę
teraz ktoś gdzieś tam musi podsłuchiwać moje rozmowy przez telefon
bo wszyscy wiedzą, że

jestem człowiekiem z misją
dzięki mnie odlecisz
wysoko ponad hałas i współzawodnictwo
jestem człowiekiem z misją

teraz ktoś gdzieś tam musi czytać moją pocztę
bo wszyscy wiedzą

jestem człowiekiem z misją
przechodzącym dziś przez twoje miasto
skazuję cię na ogniste potępienie
jestem człowiekiem z misją6. All Good Soldiers     [info]

all good soldiers crack like boulders
the sun climbs up to a razor
violins, new boots, and numbers on a chain
all good soldiers

all good soldiers fall in line
when they march and shout
are a spectacle
marching and singing
will go anywhere the president says
because the president believes in God
like all good soldiers should

all good soldiers wait like warheads
when the fighting starts
who will be accountable
a cannibal, a cannonball
all good soldiers

all good soldiers fall in line
when they march and shout
are a spectacle
marching and singing
will go anywhere the president says
because the president believes in God
like all good soldiers should

it's six a.m. I can see my breath
and the clay dirt
is laughing at he weakling boy
today is the day
that I'll write my friends
it's something I've been trying to remember
I had a dream of a wall
that was twenty-one stories tall...


6. Wszyscy dobrzy żołnierze (tłum. Ofmika)

wszyscy dobrzy żołnierze pękają jak głazy
słońce wspina się po brzytwę, skrzypce
nowe buty i numery na łańcuszku
wszyscy dobrzy żołnierze

wszyscy dobrzy żołnierze padają w szeregu
maszerując i krzycząc
są niezłym widowiskiem
kiedy tak maszerują i śpiewają
i pójdą wszędzie, gdzie każe prezydent
bo prezydent wierzy w Boga
tak jak powinni wszyscy dobrzy żołnierze

wszyscy dobrzy żołnierze czekają jak głowice bojowe
kiedy walka się zacznie
kto będzie odpowiedzialnym
kanibalem, kulą armatnią
wszyscy dobrzy żołnierze

wszyscy dobrzy żołnierze padają w szeregu
maszerując i krzycząc
są niezłym widowiskiem
kiedy tak maszerują i śpiewają
i pójdą wszędzie, gdzie każe prezydent
bo prezydent wierzy w Boga
tak jak powinni wszyscy dobrzy żołnierze

jest szósta rano, widzę swój oddech
a glina i brud
śmieją się z cherlawego chłopca
to właśnie dziś
napiszę do moich przyjaciół
coś co chciałem zapamiętać
śnił mi sie mur
o wysokości 21 pięter...7. Watch It Die

I was born on planet Earth
the rotating ball where man comes first
it's been around for a long, long time
but now it's time to watch it die

I saw a man on my big blue screen
he ruled the world economy
he said the rich would never concede
but some day soon he'll be put to sleep

I've seen the life of the forest green
and adaptations of the deep blue sea
and who knows who is the fittest
they will all soon be put to rest

on a plunging flight
and we're sitting in the pilots seat
in the midst of life
people on a dark horizon
praying somebody will save their lives

I was born on planet Earth
at a drastic time full of plastic mirth
and every day I've seen increasing signs
and you would too if you'd opened your eyes
you had a chance, you did not try
so now it's time to watch it die


7. Patrzeć, jak ginie (tłum. Ofmika)

urodziłem się na planecie Ziemi
na obracającej się kuli, na której człowiek liczy się ponad wszystko
istniała przez długi, długi czas
ale teraz pora by patrzeć, jak ginie

zobaczyłem człowieka na moim wielkim, niebieskim ekranie
on rządził światem, gospodarką
powiedział, że bogacze nigdy nie ustapią
ale już niedługo ułożą go do snu

widziałem życie zielonego lasu
i adaptacje głębokiego, niebieskiego morza
i kto wie, kto jest najlepiej przystosowany?
oni wszyscy wkrótce udadzą się na spoczynek

w pogrążającym się locie
siedzimy w fotelach pilotów
pośrodku życia
ludzie na ciemnym horyzoncie
modlą się, by ktoś ocalił im życie

urodziłem się na planecie Ziemi
w drastycznych czasach pełnych plastikowej radości
i każdego dnia widzę coraz wyraźniejsze tego oznaki
i ty też byś je zobaczył, gdybyś otworzył oczy
miałeś szansę - nie spróbowałeś
więc teraz pora by patrzeć, jak ginie


(tłum. kamilteau)

Planeta ta to nasz dom,
Człowiek zawsze jej nadawał ton.
Przez wiele lat nasz padół łez,
Lecz wszystko kiedyś ma swój kres.

Widziałem, kto na szczycie stał.
W rękach władzę i pieniądze miał.
Mówił, że to bogaczy świat.
Lecz on też niedługo pójdzie spać.

Widziałem jak żyje wielki las.
Walkę o to, by oszukać czas.
I nieważne kto najsilniejszy jest,
Zapadniemy wkrótce wszyscy w sen.

Nasz ostatni lot,
każdy z nas kurczowo trzyma za ster.
Życie jeszcze trwa,
wszyscy ludzie na pokładzie modlą się o jeszcze jeden dzień.

Właśnie tu urodziłem się,
W czasach, gdy wszystko sztuczne jest.
I każdego dnia w dali widzę mrok.
Ty zobaczysz go też, gdy wytężysz wzrok.
Dostałeś głos - powiedziałeś "pas",
Więc teraz na jej koniec patrz.8. Struck A Nerve

there's an old man on a city bus
holding a candy cane
and it isn't even Christmas
he sees a note in the obituary
that his last friend has died
there's an infant clinging
to his overweight mother in the cold
as they go to shop for cigarettes
and she spends her last dollar
for a bottle of vodka for tonight

and I guess it struck a nerve
like I had to squint my eyes
you can never get out of the line of sight
like a barren winter day
or a patch of unburned green
like a tragic real dream
I guess it struck a nerve

every day I wander in negative disposition
as I'm bombarded by superlatives
realizing very well that I'm not alone
introverted I look to tomorrow for salvation
but I'm thinking altruistically
and a wave of overwhelming doubt
turns me to stone

and I guess it struck a nerve
sent a murmur through my heart
we just haven't got time to crack the maze
like a magic speeding clock
or a cancer in our cells
a collision in the dark
I guess it struck a nerve
watch o!

I try to close my eyes
but I cannot ignore the stimuli
if there's a purpose for us all
it remains a secret to me
don't ask me to justify my life


8. Czuły punkt (tłum. Ofmika, Rav)

w autobusie miejskim jedzie staruszek
trzymając kolorowego lizaka
chociaż to nie Boże Narodzenie
widzi ogłoszenie w nekrologu
że zmarł jego ostatni przyjaciel
niemowlę trzyma się kurczowo
swojej otyłej matki na zimnie
kiedy idą do sklepu po papierosy
a ona wydaje ostatniego dolara
na butelkę wódki na dzisiejszy wieczór

to trafiło w mój czuły punkt
aż musiałem zmrużyć oczy
nigdy nie będziesz poza zasięgiem mego wzroku
jak jałowy, zimowy dzień
albo skrawek niewypalonej zieleni
jak tragiczny sen na jawie
to trafiło w mój czuły punkt

każdego dnia towarzyszy mi negatywne nastawienie
bo zewsząd bombardują mnie superlatywy
zdaję sobie bardzo dobrze sprawę, że nie jestem sam
zamknięty w sobie, wypatruję jutrzejszego zbawienia
ale myślę altruistycznie
a fala przytłaczających wątpliwości
zamienia mnie w kamień

to trafiło w mój czuły punkt
przesłało szmer przez moje serce
po prostu nie mieliśmy czasu, żeby pokonać ten labirynt
jak magiczny, spieszący zegar
albo rak w naszych komórkach
kolizja w mroku
to trafiło w mój czuły punkt
uwaga!

próbuję zamknąć oczy
ale nie potrafię ignorować bodźca
jeśli istnieje dla nas wszystkich jakiś cel
to pozostaje dla mnie tajemnicą
nie proś mnie, żebym usprawiedliwiał swoje życie


(tłum. kamilteau)

Do autobusu wsiada brodaty dziadek z cukierkami,
Chociaż dawno już po Świętach.
Czyta w gazecie, że jego przyjaciela
Okrutny spotkał los.
Zmarznięte dziecko trzyma się swej grubej mamy,
Która w zębach trzyma skręta.
A ostatnie drobne wydaje na pół litra
Na dzisiejszą noc.

I szlag wtedy trafił mnie,
Że aż przeszedł po mnie dreszcz.
To mi nadal przez myśl nie może przejść.
Jak w burzowy, letni dzień,
W najwyższą z koron drzew,
Jak w koszmarnym, długim śnie
Trafiło wtedy mnie.

Każdego dnia moje otoczenie mnie zniechęca.
W wielkich słowach tonie wszystko,
A już dawno dotarło do mnie,
Że nie jestem sam.
Zamknięty w sobie szukam tajnego przejścia,
Lecz nie jestem egoistą.
A fala moich codziennych wątpliwości
Pogarsza mój stan.

I szlag wtedy trafia mnie,
Celnie godzi w każdy nerw.
Nie znalazłem szyfru, by otworzyć sejf.
Jak powietrza nagły brak,
Jak złamane nogi dwie,
Jak w komórkach ludzkich rak,
Dopada wtedy mnie.

Zamykam szczelnie drzwi,
Przez okna jednak wtedy włażą mi.
Czy to ma w ogóle cel?
Bo ja nie widzę w tym nic.
Nie pytaj mnie, kto mi pozwolił żyć.9. My Poor Friend Me

I know a man who doesn't have many friends
I know a place where he lives where trouble never ends
I know it's hard for him to read 'tween the lines
and his day are getting so much shorter

he simply turns away and dons a bitter frown
his world is crumbling, his ship is weighted down
he doesn't care as long as he can wear the crown
I know this man all too well

it's my poor friend me
a portrayal of the great dichotomy
it's my poor friend me
and I'm running out of steam

I know there are people who are cynical and vane
they point their finger 'cuz they can't accept the blame
they live their lives under a blanket of shame
and their progeny crawl from underneath it

lately I've come to see the solution
and it begins with me
but I'm so fallibly human
I've picked the lock but will not turn the key

a people running scared, we live, breathe and die
all too aware that time is slipping on by
we have solutions but don't even try
and I feel I know just who to blame

it's my poor friend me
a reminder of a tragic history
it's my poor friend me
and I'm running out of steam


9. Mój biedny przyjaciel ja (tłum. Nikt)

znam człowieka, który nie ma zbyt wielu przyjaciół
znam miejsce, w którym mieszka, gdzie kłopoty nigdy się nie kończą
wiem, że jest mu trudno czytać pomiędzy wierszami
a jego dni stają się coraz krótsze

łatwo rezygnuje i przywdziewa zgorzkniały wyraz twarzy
jego świat się rozpada, jego statek jest przeładowany
on o to nie dba tak długo jak może nosić koronę
znam tego człowieka aż za dobrze

to mój biedny przyjaciel ja
portret wspaniałej dychotomii
to mój biedny przyjaciel ja
i zaczyna brakować mi sił

wiem, że są ludzie cyniczni i zmieniający zdanie jak chorągiewka na wietrze
wytykają palcami bo nie potrafią zaakceptować winy
wiodą swoje życie pod warstwą wstydu
a spod niej wypełza ich potomstwo

ostatnio wpadłem na rozwiązanie
i zaczyna się ono ode mnie
ale jestem tylko omylnym człowiekiem
otworzyłem zamek wytrychem ale nie przekręcę klucza

ludzie biegają przerażeni, żyjemy, oddychamy i umieramy
wszyscy aż nazbyt świadomi, że czas wciąż przemija
znamy rozwiązania ale nawet nie próbujemy
i chyba wiem kogo za to winić

to mój biedny przyjaciel ja
wspomnienie tragicznej historii
to mój biedny przyjaciel ja
i zaczyna brakować mi sił10. Lookin' In     [info]

suddenly, it came to me
a potent dosage of reality
I saw myself in the broad daylight
and it made me think about life

I'm not the kind of guy
who nods his head with closed eyes
I scoff at labels, I defy censuses
and despise group mentality

all along I thought that this was only human
but I know now that I'm in the minority

I'm lookin' in

now I think in relation to
my fellow man and what he strives to do
we fail to see there's no compromise
our evolution is our demise

one day you may find you are also one of me
a complex microcosm of the human race
observing those around us desiring to belong
behind the guise of salvation we suffer along the way

we're lookin' in


10. Obserwuję (tłum. Nikt)

dotarło to do mnie niespodziewanie
potężna dawka rzeczywistości
ujrzałem siebie w świetle dnia
i skłoniło mnie to do zastanowienia się nad życiem

nie jestem typem faceta
który przytakuje z zamkniętymi oczami
kpię z etykiet, nie wierzę w statystyki
i gardzę zbiorową mentalnością

zawsze myślałem, że to ludzka rzecz
ale teraz wiem, że jestem w mniejszości

obserwuję

zastanawiam się w kontekście
mojego towarzysza i tego do czego dąży
nie potrafimy zrozumieć, że nie ma kompromisu
nasza ewolucja jest naszym upadkiem

pewnego dnia możesz stwierdzić, że też jesteś taki jak ja
złożony mikroświat ludzkiej rasy
przyglądając się ludziom wokół nas, spragnieni by do nich należeć
pod pozorem zbawienia cierpimy przez cały czas

obserwujemy11. Don't Pray On Me     [info]

a grizzly scene on my electron beam
told a story about human rights
so all of kings horses and all of kings men
had a riot for two days and nights
well, the city exploded
but the gates wouldn't open
so the company asked him to quit
now everybody's equal
just don't measure it

well Hanson did it to Hester
and Mark David did it to John
and maybe Jack did it to Marilyn
but he did it to south Vietnam
for beauty and glory
for money, love and country
now everybody's doing it
don't do that to me

a bitter debate and a feminine fate
lie in tandem like two precious babes
while the former gets warmer
it's the latter that matters
except on the nation's airwaves
and custodians of public opinion
stayed back after vainly discussing her rights
lay hands off her body
it's not your fucking life!

now I don't know what stopped Jesus Christ
from turning every hungry stone into bread
and I don't remember hearing how Moses reacted
when the innocent first born sons lay dead
well I guess God was a lot more demonstrative back
when he flamboyantly parted the sea
now everybody's praying
don't pray on me


11. Don't pray on me* (tłum. Nikt)

siwa scena na moim strumieniu elektronów
przedstawiła historię o prawach człowieka
wszystkie konie i wszyscy ludzie króla
przez dwa dni i dwie noce brali udział w zamieszkach
miasto eksplodowało
ale bramy nie chciały się otworzyć
więc towarzystwo zażądało by zrezygnował
teraz wszyscy są równi
tylko tego nie mierzcie

Hanson zrobił to Hester
Mark David zrobił to Johnowi
i może Jack zrobił to Marylin
ale zrobił to południowemu Wietnamowi
dla piękna i chwały
dla pieniędzy, miłości i ojczyzny
wszyscy to robią
mi tego nie róbcie

gorzka debata i los kobiet
leżą wspólnie jak dwie drogocenne panienki
gdy pierwsza staje się coraz gorętsza
to naprawdę liczy się ta druga
wszędzie tylko nie w krajowych mediach
a strażnicy opinii publicznej wycofali się
po bezowocnych dyskusjach na temat jej praw
łapy precz od jej ciała
to nie wasze pieprzone życie!

nie wiem co powstrzymało Jezusa Chrystusa
od przemienienia wszystkich kamieni w chleb
i nie pamiętam, żebym słyszał o reakcji Mojżesza
gdy niewinni pierworodni synowie zostali pochowani
przypuszczam, że Bóg był dużo bardziej wylewny
kiedy ostentacyjnie sprawił, że rozstąpiło się morze
teraz wszyscy się modlą
don't pray on me*

*"nieprzetłumaczalna" gra słów pray/prey (modlić się/polować - wymawiane tak samo): to prey on someone - polować na kogoś, żerować na kimś, popełniać przestępstwo przeciwko komuś12. Modern Day Catastrophists

take those potatoes out of your ears
listen to the warnings, verify all your fears
there's a world outside that's ready to blow
and we're all to blame when it finally explodes

you gotta listen up
gotta listen to what they're saying to you
gotta listen up
and think about what they're telling you

Tempature is rising from deodorant spray
They'll bury us alive in what we throw away
If we don't reuse most of our debris
Our kids can't throw away the carbon copy

you gotta listen up
gotta think about what I'm telling you
gotta listen up
gotta think about what I'm saying to you

they're the modern day catastrophists
they've got practical solutions
they're the self-appointed righteous pragmatics
and they know 50 ways to save the world

what makes you think you can cure our disease?
maybe it's just our biology
maybe it's time to make room for another species
this is the 21st century

they're the modern day catastrophists
know all the right equations
they're the self-appointed righteous pragmatics
and you too can be one of the few, to save the world


12. Współcześni katastrofiści (tłum. Ofmika)

umyj dobrze uszy
posłuchaj ostrzeżeń, zweryfikuj wszystkie swoje obawy
na zewnątrz jest świat gotów wybuchnąć
i wszyscy będziemy winni, kiedy w końcu eksploduje

powinieneś posłuchać
powinieneś posłuchac tego, co do ciebie mówią
powinieneś posłuchać
i pomysleć o tym, co mówią

temperatura podnosi się od dezodorantów
spalą nas żywcem w tym, co wyrzucamy
jeśli nie będziemy używać ponownie większości odpadów
nasze dzieci będą kopiować nasze zachowanie

powinieneś posłuchać
powinieneś posłuchac tego, co do ciebie mówią
powinieneś posłuchać
i pomysleć o tym, co mówią

oni są współczesnymi katastrofistami
znają praktyczne rozwiązania
są samozwańczymi, prawymi pragmatykami
i znają 50 sposobów na ocalenie świata

co sprawia, że myślisz, iż potrafisz uleczyć naszą chorobę?
może to po prostu nasza biologia
może już czas zrobić miejsce dla innego gatunku?
mamy XXI wiek

oni są współczesnymi katastrofistami
znają wszystkie dobre rownania
są samozwańczymi, prawymi pragmatykami
i ty też możesz być jednym z niewielu, którzy zbawiają świat13. Skyscraper     [info]

come let us make bricks and burn them hard
we'll build a city with a tower for the world
and climb so we can reach anything we may propose
anything at all

build me up, tear me down
like a skyscraper
build me up
then tear down
these joining walls
so they can't climb at all

I know why you tore it down that day
you thought, that if you got caught we'd all go away
like a spoiled little baby who can't come out to play
you had your revenge

well madness reigned
the paradise drowned
when Babel's walls came crashing down
now the echoes roar
for a story writ
that was hardly understood
and never any good


13. Drapacz chmur (tłum. Ofmika)

chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu
zbudujemy sobie miasto i wieżę
nic nie będzie dla nas niemożliwe
cokolwiek zamierzamy uczynić*

buduj i burz mnie
jak drapacz chmur
zbuduj mnie
potem zburz me ściany
tak żeby nie mogli się już wspinać

wiem dlaczego zniszczyłeś ją tamtego dnia
myślałeś, że jeśli dasz się złapać, wszyscy od ciebie odejdziemy
jak zepsute, małe dziecko, które nie może wyjść się pobawić
miałeś swoją zemstę

szaleństwo królowało
i raj utonął
kiedy zawaliły się mury wieży Babel
teraz echa wieków ryczą
bo dla spisanej historii
to było niezrozumiałe
i na pewno nie dobre

* Parafraza słów biblijnych; Księga Rodzaju 11, 1-914. Stealth     [info]

Hi! Welcome to Stealth.
This weekend I will spend over 800 million dollars on drugs.
First I will continue pushing free narcotics for all low income people not now covered and soon after that we can get rid of each and every one of them.
And I'm doing what I think is right, and they will certainly deserve it. And I...
14. Podstęp (tłum. Ofmika)

Cześć! Witamy w Stealth*.
W ten weekend wydam ponad 800 milionów dolarów na narkotyki. Najpierw będę wciskał darmowe narkotyki wszystkim niskodochodowym, nieubezpieczonym obywatelom i wkrótce potem będziemy mogli się pozbyć każdego z nich.
I robię to, co uważam za słuszne, i z całą pewnością na to zasługują. I...

*Stealth to także samolot niewykrywalny dla radaru