| BR news | koncerty | historia | skład | dyskografia | videografia | teksty i tłumaczenia | eseje | wywiady | o utworach | zsyp | spis utworów | galeria | gitara | kontakt || linki | download | księga gości | od autorki | FORUM |


NO CONTROL / ŻADNEJ KONTROLI (1989)

1. Change Of Ideas (Graffin)
2. Big Bang (Gurewitz)
3. No Control (Graffin)
4. Sometimes I Feel Like... *?!%+!* (Gurewitz)
5. Automatic Man (Gurewitz)
6. I Want To Conquer The World (Gurewitz)
7. Sanity (Gurewitz)
8. Henchman (Graffin)
9. It Must Look Pretty Appealing (Graffin)
10. You (Gurewitz)
11. Progress (Graffin)
12. I Want Something More (Gurewitz)
13. Anxiety (Graffin)
14. Billy (Gurewitz)
15. The World Won't Stop (Graffin)1. Change Of Ideas     [info]

well the sheaves have all been brought
but the fields have washed away
and the palaces now stand
where the coffins all were laid
and the times we see ahead
we must glaze with rosy hues
for we don't wish to admit
what it is we have to lose

millennia in coming
the modern age is here
it sanctifies the future
yet renders us with fear

so many theories, so many prophecies
what we do need is a change of ideas
when we are scared
we can hide in our reveries
but what we need is a change of ideas
change of ideas, change of ideas
what we need now is a change of ideas


1. Zmiana idei (tłum. Ofmika)

plon został zebrany
ale pola się oczyściły
a pałace stoją w miejscach
w których leżały trumny
czasy, które widzimy przed sobą
musimy oszklić różanymi odcieniami
bo nie chcemy przyznać
co musimy stracić

nadchodzi milenium,
żyjemy w nowoczesnych czasach
to uświęca przyszłość
lecz zaprawia nas strachem

tak wiele teorii, tak wiele proroctw
to, czego naprawdę potrzebujemy, to zmiana idei
kiedy się boimy
możemy schować się w naszej zadumie
ale to, czego potrzebujemy, to zmiana idei
zmiana idei, zmiana idei
to, czego teraz potrzebujemy, to zmiana idei2. Big Bang     [info]

this isn't another new fashion
or a new wave plastic trend
everybody's searching for something
but in the mean time let's all just pretend
I've got this feeling and I don't know what it is
this room is overcrowded, man
and I need air to breath, yeah

big bang, big crunch
you know there's no free lunch
kneel down and pray
here comes your judgment day
big crunch, you know
it's going to be quite a show
what goes around always comes around

a million hopeless faces
dwell within protected walls
all waiting for a moment in their lives
when they can heed the clarion call
and it's all so oppressive
my mind feels like a sieve
this city is overcrowded, man
and I need room to live

I think of the countless shadows
that have all come and gone
all suffering in the notion of better things to come
if you share these beliefs
you know I wish you well
'cause there's no room left in heaven
and there's sure no room in hell!


2. Wielki Wybuch (tłum. Ofmika, Kluziu)

to nie jest żadna nowa moda
ani nowa fala plastikowego trendu
wszyscy czegoś szukają
ale w międzyczasie po prostu udają
mam to uczucie i nie wiem co to jest
to miejsce jest przeludnione, człowieku
a ja potrzebuję powietrza do oddychania

Wielki Wybuch, Wielki Kolaps*
wiesz, że nie ma nic za darmo
uklęknij i módl się
nadchodzi twój sądny dzień
Wielki Kolaps, wiesz
będzie niezłe przedstawienie
to, co rzucisz za siebie, zawsze znajdziesz przed sobą

milion beznadziejnych twarzy
mieszka wśród bezpiecznych ścian
wszystkie czekają na moment w swoim życiu
kiedy otrzymają wezwanie do czynu
a wszystko to jest tak uciążliwe
mój umysł jest jak sito
to miasto jest przeludnione, człowieku
a ja potrzebuje przestrzeni do życia

myślę o niezliczonych cieniach
które przyszły i zniknęły
wszystkie cierpiące w wyobrażeniu o tym, że będzie lepiej
jeśli dzielisz te poglądy
to wiesz, że życzę ci dobrze
bo w niebie nie ma już miejsca
i z pewnością nie ma go w piekle


* Wielki Kolaps - hipoteza kosmologiczna oznaczająca zjawisko odwrotne do Wielkiego Wybuchu.Wielki Wybuch (tłum. A. Mostowiak)

To nie jest następna moda
Albo nowy sztuczny trend
Każdy czegoś chce szukać
Ale w międzyczasie
Spróbujmy poudawać
Mam to uczucie
I czym to jest nie rozumiem
Pokój jest przepełniony, koleś
A ja duszę się - to wiem

Wybuch wielki
Hałas wielki
Nie ma darmowej wyżerki
Na kolana
I módl się
Sądzimy ostatecznie cię
Wielki huk
Będzie niezły szoł
Co dzieje się tu
Będzie zawsze wokół

Milion zrezygnowanych twarzy
Mieszkają w mocnych ścianach
Czekają na te czasy
W ich żywotach
Czekają na sygnały
A ja się męczę
To jak przesiew
Przeludnione miasto, facet
A gdzieś mieszkać muszę

Myślę o cieni tysiącach
Które przyszły i znikły
O ideowych cierpieniach
Że będzie lepiej
Jeśli myślisz tak samo
Życzę ci jak najlepiej
Bo pełne jest Niebo
A Piekło
Pełne jest na pewno3. No Control     [info]

culture was the seed of proliferation
but it has gotten melded into an inharmonic whole
into an inharmonic whole
consciousness has plagued us and we can not shake it
though we think we're in control
though we think we're in control
questions that besiege us in life
are testament of our helplessness
"there's no vestige of a beginning
no prospect of an end"
when we all disintegrate it will all happen again

time is so rock solid in the minds of the hoards but they can't
explain why it should slip away
explain why it should slip away
history and future are the comforts
of our curiosity, but here we are
rooted in the present day
questions that besiege us in life
are testament of our helplessness
"there's no vestige of a beginning
no prospect of an end"
when we all disintegrate it will all happen again
if you came to conquer you'll be king for a day
but you too will deteriorate and quickly fade away
and believe these words you hear
when you think your path is clear

we have no control
we do not understand
you have no control
you are not in command!


3. Żadnej kontroli (tłum. Ofmika)

kultura była ziarnem przyrostu
ale wszystko zlało się w nieharmonijną całość
w nieharmonijną całość
świadomość dręczy nas i nie możemy jej z siebie strząsnąć
chociaż myślimy, że mamy kontrolę
chociaż myślimy, że mamy kontrolę
pytania, które nie dają nam żyć w spokoju
są testamentem naszej bezsilności
"nie ma śladu początku
ani perspektyw na koniec"
kiedy się rozpadniemy, wszystko to stanie się jeszcze raz

czas jest twardy jak skała w umysłach hord
lecz one nie potrafią wyjaśnić, dlaczego się wymyka
wyjaśnić, dlaczego się wymyka
historia i przyszłość są pociechą dla naszej ciekawości
ale oto jesteśmy
zakorzenieni w teraźniejszości
zakorzenieni w teraźniejszości
pytania, które nie dają nam żyć w spokoju
są testamentem naszej bezsilności
"nie ma śladu początku
ani perspektyw na koniec"
kiedy się rozpadniemy, wszystko to stanie się jeszcze raz
jeśli przyszedłeś, by podbijać świat, będziesz królem przez jeden dzień
ale i ty wkrótce się zdegenerujesz, i szybko przepadniesz
i uwierz w te słowa, które słyszysz
jeśli uważasz, że twoja ścieżka jest czysta

nie mamy kontroli
naprawdę nie rozumiemy
nie masz kontroli
nie dowodziszBez wpływu (tłum. A. Mostowiak)

Kultura genezą płodności była
Ale w bezkształtną masę się stopiła
Udręczyła nas świadomość i nie możemy jej potrząsnąć
Choć myślimy, że kontrolę mamy wciąż
Myśli, które nas nachodzą
Naszą bezradność głoszą
Nie ma śladu początku ani ogłoszenia końca
Gdy nie jesteśmy razem
Powtórzy to się raz za razem

Czas jest jak skała
W głowie niejednego bęcwała
Ale nie potrafią powiedzieć oni
Dlaczego przeminąć ma on
Historia i przyszłość nas pocieszają
W tej sytuacji szczególnej
Ale żyjemy tu i teraz
Zostaniesz królem, gdy walczyć zapragniesz
Ale szybko podupadniesz
I zniknąć będziesz musiał
I zapamiętaj te słowa
Gdy myśleć będziesz
Że wolna droga twa

Nie mamy wpływu
Nie rozumiemy
Nie mamy wpływu
Nie u władzy jesteśmy4. Sometimes I Feel Like... *?!%+!*

there's a spectre in the corner of an illustrated page
and a lonesome muted stripling with a rapt remedial gaze
the poverty of his language and the wealth of his emotion
bring him endless murky musings and unexpected frustration
angst and madness weave the fabric of his life
tomorrow might be better
but right now it feels like
#&%#"@$#!"&(*""%%75838769%("%56("5965&65"$"%423!(060_*"7534#

there's a panther wild and proud behind the doors of a redolent cage
and an undeveloped intellect filled with impotent and static rage
and don't think you're exempt if you earn a good weekly wage
'cause your neighbor's going crazy and insanity's contagious!
I know there's so much you want to say
but your tongue gets in the way
and sometimes it feels like
)"&*()"&$%#68%3*(48"&%

seek out!

I know there's so much you want to say
and the tumbrel of your mind gets in the way
it's the same for everybody to degrees
we all get that foggy freeze
and sometimes it feels like
%&$#*%(&")""$%@*%)*&"%(65("$8%$#&3("5(&%)9%9"$868


4. Czasem chciałoby się... (tłum. Ofmika)

w rogu ilustrowanej strony siedzi widmo
i samotny, niemy młokos o skupionym, zapobiegawczym spojrzeniu
ubóstwo jego języka i bogactwo emocji
dostarczają mu nieskończonej, mętnej zadumy i wpędzają go w nieoczekiwaną frustrację
złość i szaleństwo przędą materiał jego życia
może jutro będzie lepiej
ale teraz to wygląda jak...
%#"@$#!"&(*""%

za drzwiami przywołującej wspomnienia klatki siedzi dumna, dzika pantera
jej nierozwinięty intelekt wypełniony jest bezradną, statyczną wściekłością
i nie myśl, że jesteś z tego zwolniony, jeśli dostajesz co tydzień wypłatę
bo twój sąsiad dostaje szału, a szaleństwo jest zaraźliwe
wiem, że jest tyle rzeczy, które chciałbyś powiedzieć
ale język ci w tym przeszkadza
i czasem wygląda to jak...
$%#68%3*(48"&%

wiem, że jest tyle rzeczy, które chciałbyś powiedzieć
ale twój umysł ci w tym przeszkadza
wszyscy doświadczamy tego do pewnego stopnia
każdego przeszywa ten mglisty chłód
a czasem wygląda to jak
%&$#*%(&")""$%5. Automatic Man

he's the latest superhero with powers so profound
he can leap a dotted line in just a single bound
I know you must have seen him in books and magazines
he's the quintessential, mindless, modern epicene
his life is meaningful because he get things done
bang bang he's dead
chalk up another triumph for our hero
the automatic man

it's true you must have met him
he's your best friend and your foe
his opinions are determined by the status quo
a true creature of habit
he smokes three packs a day
when he has an original thought
he forgets it right away
he's the automatic man

he's a paradigm of carefree living
he's our mentor disturb him if you can
he's the answer if your peace of mind is lacking
he's our savior
he is the common man

so if you are troubled by the daily bump and grind
then take a careful look around
and brother you will find...
the automatic man


5. Automatyczny człowiek (tłum. Ofmika)

jest najnowszym superbohaterem z tak ogromnymi mocami...
potrafi przejechać przerywana linię za jednym zamachem
wiem, że musiałeś go widzieć w książkach i czasopismach
jest typową, bezmyślną, nowoczesną hermafrodytą
jego życie ma znaczenie, ponieważ załatwia wszystko do końca
pif-paf! już jest martwy
odnotujmy kolejny triumf naszego bohatera
automatycznego człowieka

to prawda, musiałeś go spotkać
jest twoim najlepszym przyjacielem i twym wrogiem
jego poglądy określa status quo
prawdziwy niewolnik własnych przyzwyczajeń
pali trzy paczki dziennie
a kiedy przychodzi mu do głowy oryginalna myśl
zapomina o niej natychmiast
jest automatycznym człowiekiem

jest modelem beztroskiego życia
jest naszym mentorem
przeszkodź mu jeśli potrafisz
on jest odpowiedzią, jeśli brakuje ci spokoju ducha
on jest naszym zbawicielem
jest zwykłym człowiekiem

więc jeśli męczą cię codzienne wstrząsy i harówka
rozejrzyj się uważnie wokół i znajdziesz bracie...
automatycznego człowieka6. I Want To Conquer The World     [info]

hey brother christian with your high and mighty errand
your actions speak so loud I can't hear a word you're saying
hey sister bleeding heart with all of your compassion
your labors soothe the hurt but can't assuage temptation

hey man of science with your perfect rules of measure
can you improve this place with the data that you gather
hey mother mercy can your loins bear fruit forever?
is your fecundity a trammel or a treasure?

and I want to conquer the world
give all the idiots a brand new religion
put an end to poverty, uncleanliness and toil
promote equality in all of my decisions
with a quick wink of the eye and a "God you must be joking!"

hey mister diplomat with your worldly aspirations
did you see your children cry when you left them at the station?
hey moral soldier you've got righteous proclamations
and precious tomes to fuel your pulpy conflagrations

I want to conquer the world
expose the culprits and feed them to the children
I'll do away with air pollution and then I'll save the whales
we'll have peace on Earth and global communion
I want to conquer the world


6. Chcę podbić świat (tłum. Ofmika)

bracie chrześcijaninie, ze swoimi wspaniałomyślnymi i potężnymi czynami
twoje uczynki są tak głośne, że nie słyszę twojego głosu
siostry krwawiącego serca, z całym waszym współczuciem
wasza praca uśmierza ból, ale nie potrafi ukoić pokusy

ludzie nauki, ze swymi doskonałymi zasadami pomiarów
czy potraficie ulepszyć to miejsce dzięki danym, które gromadzicie?
miłosierna matko, czy twoje lędźwia wiecznie będą wydawać owoc?
czy twoja płodność jest dla ciebie jarzmem czy skarbem?

a ja chcę podbić świat
dać wszystkim idiotom nowiutką religię
położyć kres ubóstwu, nieczystości i trudowi
promować równość wszystkimi decyzjami
szybkim mrugnięciem oka i słowami "Boże, ty chyba żartujesz!"

panie dyplomato, ze swymi światowymi aspiracjami
czy widziałeś, że twoje dzieci płakały, kiedy zostawiłeś je na dworcu?
żołnierzu moralności, masz prawe proklamacje
i cenne tomy, które dorzucasz do swej szmatławej pożogi

a ja chcę podbić świat
ujawnić winowajców i nakarmić nimi dzieci
zlikwiduję zanieczyszczenie powietrza, później ocalę wieloryby
będziemy mieć na ziemi pokój i globalną wspólnotę
chcę podbić świat7. Sanity

there's a watch in my pocket and its hands are broken
the face is blank but the gears are turning
confusion is a fundamental state of mind
it doesn't really matter what I'm figuring out
I'm guaranteed to wind up in a state of doubt

and sanity is a full-time job
in a world that is always changing
and sanity is a state of mind that you believe in
sanity

there's a shadow on the wall where the paint is peeling
my body's moving forward but my mind is reeling
depression is a fundamental state of being
it doesn't really matter how my day has turned out
I always end up living in this world of doubt

and sanity is a full-time job
in a world that is always changing
and sanity will make you strong if you believe in
sanity


7. Zdrowe zmysły (tłum. Ofmika)

zegarek w mojej kieszeni ma złamane wskazówki
ma pustą tarczę, ale zębatki wciąż się obracają
zmieszanie jest podstawowym stanem umysłu
nie ważne jest to, do czego sam dojdę
mam gwarancję, że będę go nakręcał w stanie wątpliwości

a pozostanie przy zdrowych zmysłach jest pełnoetatową pracą
w świecie, który bez przerwy się zmienia,
a rozsądek jest stanem umysłu, w który wierzysz
zdrowe zmysły

na ścianie jest cień tam, gdzie odchodzi farba
moje ciało idzie do przodu, ale mój mózg wiruje
przygnębienie jest fundamentalnym stanem istnienia
nie ważne, jaki okaże się mój dzień
zawsze kończę życie w tym świecie wątpliwości

a pozostanie przy zdrowych zmysłach jest pełnoetatową pracą
w świecie, który bez przerwy się zmienia
a rozsądek umocni cię, jeśli tylko uwierzysz
w niegoZdrowie psychiczne (tłum. A. Mostowiak)

Mam w kieszeni zegarek
A wskazówki są złamane
Tarcza jest niewyraźna
A mechanizm działa
Zażenowanie to podstawowy stan umysłu
To nieważne, co zrozumieć próbuję
To jak w banku pewne
Że dopadnie mnie niepewność

I zdrowie psychiki to praca na etat
w świecie, który cały czas się zmienia
I normalność to stan umysłu
Gdy wierzysz w normalność

Jest cień, tam gdzie farba na ścianie się łuszczy
Moje ciało prze naprzód
A mój umysł się chwieje
Depresja to podstawowy bycia stan
Nieważne jak mój dzień skończył się
W tym zwątpieniu życie
Gwarantowane mam(tłum. Jacek)

W mej kieszeni jest zegarek, a wskazówki są złamane
Tarcza jego ciągle czysta, lecz trybiki - działające
Stanem pierwotnym umysłu ciągle jest zażenowanie
Nie wiem gdzie mnie wiodą rzeczy ciągle w przód napierające
Wiem że będę go nakręcał kiedy u rozdroża stanę

A zdrowiem psychiczne to dziś ciężka praca
W świecie, który ciągle, wciąż ulega zmianom
A zdrowie psychiczne to rzecz, w którą wierzysz
Gdy nie dasz zawładnąć innych duszy stanom

Ścianę pokrył cień w tym miejscu, gdzie farba jest odchodząca
Moje ciało jest zastygłe, lecz ma myśl - wciąż wirująca
Załamanie wciąż zostaje podstawowym stanem bytu
Nie obchodzi mnie dnia wynik, gdy słońce zejdzie z zenitu
Zawsze kończę życie, kiedy moja myśl wciąż jest wątpiąca

A zdrowiem psychiczne to dziś ciężka praca
W świecie, który ciągle, wciąż ulega zmianom
A zdrowie psychiczne to rzecz, w którą wierzysz
Gdy nie dasz zawładnąć innych duszy stanom8. Henchman

stranded
in a life in which your struggle for acceptance
is a never-ending chore
upbraided
for your actions past and present
and rewarded for ideas
of the future's bright open door

the henchman
is the human analogue of the suffering multitudes
who like good dogs sit and lick for their reward
so what good advice have I got for you
to insure against your likely metamorphosis into this reprobate?

don't be a henchman!
stand on your laurels
do what no one else does
praise the good of other men for good man's sake
and when everyone else in the world follows your lead
although a cold day in hell it will surely be
that's when the entire world shall live in harmony

watch out!


8. Pachołek (tłum. Ofmika, Michał)

osiadły na mieliźnie życia
w którym walka o akceptację
to niekończąca się katorga
skarcony
za działania przeszłe i teraźniejsze
i nagrodzony za pomysły
na jasne, otwarte drzwi przyszłości

pachołek
jest odpowiednikiem cierpiących mas
które niczym dobre psy siedzą i liżą, by otrzymać nagrodę
więc jaką dobrą radę mogę mieć dla ciebie
by zabezpieczyć się przed twoją możliwą przemianą w tego potępieńca?

nie bądź pachołkiem!
zdepcz swoje laury
rób to, czego nikt inny nie robi
chwal dobro innych ludzi, na litość ludzką*
a kiedy wszyscy na świecie będą podążać za tobą
chociaż w piekle z pewnością będzie zimny dzień
wtedy cały świat będzie żył w harmonii

uważaj!

* "for good man's sake"; fonetyczna gra słów ze zwrotem "for goodness sake" - "na miłość boską"9. It Must Look Pretty Appealing

the wheat waving next to you is healthy and so fine
as is dinner with your loved-ones every day
but your routine is changeless through the decades of your life
green pastures, open spaces, holy ways

and it must look pretty appealing - the acres of lights
the crowded festive nights and the millions of others just like you
it must look pretty appealing - this other world of sin
we keep dreaming of what other people do

the person sitting next to you is dismal and deranged
on the bus ride home from work to end your day
and the food on your table is more plastic than protein
and your intellect depends on your TV

and it must look pretty appealing - the pastoral retreat
the folks on old main street and the few pleasant people just like you
yeah, it must look pretty appealing - the simple way of life
we keep dreaming of what other people do
but we never do what other people do
you're too scared of other people not like you


9. To musi być tak piękne... (tłum. Ofmika)

pszenica kołysząca się obok ciebie jest tak zdrowa i dobra
jak codzienny obiad z ukochanymi
ale twoja rutyna nie zmienia się przez dekady twego życia
zielone pastwiska, otwarte przestrzenie, święte drogi

i to musi być tak piękne - te akry światła
zatłoczone, świąteczne noce i miliony innych takich jak ty
to musi być tak piękne - ten nieznany świat grzechu
cały czas śnimy o tym, co robią inni ludzie

osoba siedząca obok ciebie w wieczornym autobusie
jest ponura i obłąkana
w jedzeniu na twoim stole jest więcej plastiku, niż białka
a twój intelekt zależy od telewizji

i to musi być tak piękne - sielankowe zacisze
ludzie na starej, głównej ulicy i wielu zadowolonych jak ty ludzi
to musi być tak piękne - prosta droga życia
wciąż śnimy o tym, co robią inni ludzie
ale nigdy nie robimy tego co oni
za bardzo boisz się tych, którzy nie są tacy jak ty10. You     [info]

there's a place where everyone can be happy
it's the most beautiful place in the whole fuckin' world
it's made of candy canes and planes
and bright, red choo choo trains
and the meanest little boys
the most innocent little girls
and you know, I wish that I could go there
it's a road that I have not found
and I wish you the best of luck, dear
drop a card or letter to my side of town

"'cause there's no time for fussing and fighting my friend"
but baby I'm amazed by the hate that you can send
and you
painted my entire world
but I
don't have the terpentine to clean what you have soiled
and I won't forget it

there's a place where everyone can be right
even though you remain determined to be opposed
admittance requires no qualifications
it's where everyone has been and where everybody goes
so please try not to be impatient
for we all hate standing in line
and when the farm is good and bought
you'll be there without a thought
and eternity my friend, is a long fuckin' time


10. Ty (tłum. noirdezka)

miejsce jest, gdzie ludzie są szczęśliwi
najpiękniejsze na całym cholernym świecie
są tam cukierki, statki
i czerwone pociągi
są skąpi chłopcy
i niewinne dziewczyny
i ty wiesz, jak pragnę tam pojechać
choć na mapie drogi nie ma
wiec życzę ci wszystkiego naj, a ty
wyślij list lub kartkę do mego miasta

nie ma czasu na krzyki i walki, o nie
lecz ty swą nienawiścią ciągle zadziwiasz mnie
i ty
malujesz mój cały świat
lecz ja
nie mam rozpuszczalnika by zmyć pędzla ślad
nie zapomnę tego

miejsce jest, gdzie ludzie dobrzy są
nawet jeśli ciągle sprzeciwiasz im się
możesz wejść bez żadnych ograniczeń
każdy tutaj już był i każdy wciąż tu gna
wiec spróbuj nie być niecierpliwym
chociaż nikt nie lubi czekać
gdy w końcu tutaj znajdziesz się
będziesz bez pomysłu stał
a cała ta wieczność to cholernie długi czas11. Progress

and progress is not intelligently planned
it's the facade of our heritage
the odor of our land
they speak of progress
in red, white and blue
it's the structure of the future
as demise comes seething through
it's progress 'til there's nothing left to gain
as the dearth of new ideas
makes us wallow in our shame
so before you go to contribute more
to the destruction of this world you adore
remember life on Earth is but a flash of dawn
and we're all part of it as the day rolls on

and progress is a message that we send
one step closer to the future
one inch closer to the end
I say progress is a synonym of time
we are all aware of it but it's nothing we refine
and progress is a debt we all must pay
it's convenience we all cherish
it's pollution we disdain
and the cutting edge is dulling
too many folks to plow through
just keep your fuckin' distance
and it can't include you!


11. Postęp (tłum. Ofmika)

postęp nie jest inteligentnie zaplanowany
to fasada naszego dziedzictwa
zapach naszej krainy
mówią o postępie
w czerwieni, bieli i błękicie
to struktura przyszłości
w obliczu nadchodzącego z wściekłością zgonu
to będzie postęp, póki nie zostanie nic do zdobycia
bo brak nowych pomysłów
pogrąża nas w hańbie
więc zanim przyczynisz się bardziej
do zniszczenia świata, który uwielbiasz
pamiętaj że życie na Ziemi jest zaledwie błyśnięciem świtu
a my jesteśmy jego częścią, kiedy płynie dzień

i postęp to wiadomość, którą wysyłamy
jest jednym krokiem bliżej do przyszłości
calem bliżej do końca
postęp jest synonimem czasu
i wszyscy mamy tego świadomość, ale niczego nie udoskonalamy
i postęp to dług, który wszyscy musimy płacić
to wygoda, którą pielęgnujemy
to zanieczyszczenie, którym gardzimy
a tnące ostrze się stępia
za dużo ludzi, by przez nich przebrnąć
po prostu trzymaj się na dystans
a wtedy ciebie to nie obejmie12. I Want Something More     [info]

going through a world of sad debris
regard quixotic reveries of ownership
the blossoming disease of man called tenure and accretion
the ancient western treadmill of deception and derision
but I want something more

racing through a life of tragic wastage
I experience the loss of trust and innocence
the billowing cyclone of time has blown away our reasons
as we trudge like blind men forward trying to avoid collision
but I want something more


12. Chcę czegoś więcej (tłum. Ofmika)

przemierzając świat smutnych szczątków
przypatrz się donkiszotowskiej czci własności
rozkwitająca choroba człowieka zwana kadencją i przyrostem
starożytny western, karuzela oszukaństwa i drwin
ale ja chcę czegoś więcej

przemierzając życie tragicznego marnotrawstwa
doświadczam utraty zaufania i niewinności
kłębiący się cyklon czasu rozwiał nasz rozsądek
wleczemy się jak ślepcy starając się uniknąć kolizji
ale ja chcę czegoś więcej13. Anxiety

it's a love song to the self, a story recapped every day
it's a world of bogus feelings and a world of slow decay
it's a world of laughter hidden by this world of fear and torment
a game of strange compulsion, our visceral convulsion

anxiety for love of life, anxiety for pain
anxiety, a feeling that you know you can't contain
anxiety destroys us but it drives the common man
foundation of society, anxiety
suppress it if you can

the caste of coffee-achievers didn't perform like they planned
the morning rush hour traffic is our play of false elan
so run around your frantic track and lay you down to sleep
tomorrow's the redemption
we strive for that exception

anxiety for love of life, anxiety for pain
anxiety, a fear that you have nothing more to gain
anxiety destroys us but it drives the common man
foundation of society, anxiety
suppress it if you can

what are we angry for?
we all need a common cure
that common goal for which you strive
to have more than the other guy

the quest for the truth
the quest for the gold
we end up all the same
the common lie
the righteous cry
we end up all the same
the angry crowd
those lost and found
everybody's all the same
the poet's pen
these words I lend
we all bend to anxiety


13. Obawa (tłum. Ofmika)

to jest piosenka miłosna dla ego, opowieść wznawiana codziennie
oto świat sztucznych uczuć i świat powolnego upadku
to świat śmiechu ukrytego przez świat strachu i męki
gra dziwnego przymusu, nasz instynktowny skurcz

obawa o miłość życia, obawa o ból
obawa - uczucie, którego nie potrafisz zrozumieć
obawa niszczy nas, ale prowadzi zwykłego człowieka
podłoże społeczeństwa, obawa
zduś ją jeśli potrafisz

kasta kawowych ludzi sukcesu nie zrobiła tego, co planowano
ruch w porannej godzinie szczytu to gra fałszywego rozmachu
więc biegaj po swojej szalonej ścieżce i połóż się spać
jutro nadejdzie odkupienie
robimy wszystko, by stać się jego częścią

obawa o miłość życia, obawa o ból
obawa - strach, ze nie ma już niczego, co mógłbyś zdobyć
obawa niszczy nas, ale prowadzi zwykłego człowieka
podłoże społeczeństwa, obawa
zduś ją jeśli potrafisz

dlaczego jesteśmy zdenerwowani?
wszyscy potrzebujemy wspólnej kuracji
tego wspólnego celu, dla którego starasz się
mieć więcej niż inni

poszukiwanie prawdy
poszukiwanie złota
wszyscy kończymy tak samo
powszechne kłamstwo
praworządny płacz
wszyscy kończymy tak samo
wściekły tłum
zagubieni i znalezieni
wszyscy są tym samym
pióro poety
te słowa, które pożyczam
wszyscy uginamy się pod obawą14. Billy     [info]

I can recall the warm youth of a summer day
the sweetest lemonade, the darkest game arcade
and Billy had a yearning in the corner of his mind
it moved him secretly, it moved him powerfully
but prescience was lacking and the present was all
and his aptitudes were carelessly wasted
and challenging life with the abandon of a fool
he squandered the hours of his day

then darkness and disorder slapped him sharply in the face
it hit him like a friend, struck something deep within
he couldn't break the chain of slow decay that seemed to drag him
just like a fatal tie, toward the other side
and Billy was a lunatic just barking at the moon
and his brain was totally wasted
he then exchanged his friends for a needle and a spoon
and he threw his future away

bolt the door and throw away the key
your dim reflection is all that you can see
so where is the justice when no one is at fault
and a human life is tragically wasted?
how fragile is the flame that burns within us all
to light each passing day?


14. Billy (tłum. Ofmika)

przypominam sobie ciepłą młodość letniego dnia
najsłodsza lemoniada, najciemniejsza gra arkad
a Billy miał pragnienie w zakątku swego umysłu
poruszało go skrycie, poruszało go mocno
ale brakowało mu zdolności przewidywania i istniała tylko teraźniejszość
a jego zdolności były starannie marnowane
i rzucając wyzwanie życiu z pasją głupca
trwonił godziny swoich dni

wtem ciemność i nieład ostro uderzyły go w twarz
uderzyły go jak przyjaciel bijący coś głęboko wewnątrz
nie mógł przerwać łańcucha powolnego upadku, na którym się wlókł
jak na fatalnym sznurze - na druga stronę
i Billy był szaleńcem szczekającym na księżyc
a jego mózg był totalnie zmarnowany
później zamienił przyjaciół na igłę i łyżkę
i odrzucił swoją przyszłość

zarygluj drzwi i wyrzuć klucz
twoje mroczne odbicie to wszystko, co widzisz
więc gdzie jest sprawiedliwość, jeśli nikt się nie myli
a ludzkie życie jest tragicznie marnowane?
jak wątły jest płomień, który pali się w nas wszystkich
by oświetlić każdy mijający dzień?15. The World Won't Stop

you've got to quit your little charade
and join the freak parade
now that your road has been paved
from conception to your grave
there are enormous things to do
others' practices to eschew
to be better than you is impossible to do
but the world won't stop without you!

your achievements are unsurpassed
you are highly-ordered mass
but you can bet your ass
your free energy will dissipate
two billion years thus far
now mister here you are
an element in a sea of enthalpic organic compounds
but the world won't stop without you!

you're only as elegant as your actions let you be
a piece of chaos related phylogenetically
to every living organ system they're siblings don't you see
the Earth rotates and will revolve without you constantly
15. Świat się nie zatrzyma (tłum. Ofmika, Michał)

musisz opuścić swą małą szaradę
i dołączyć do parady świrów
teraz, kiedy twa droga została utorowana
od poczęcia do grobu
do zrobienia są ogromne rzeczy
działania innych, których trzeba się wystrzec
bycie lepszym od ciebie jest niemożliwe
ale świat bez ciebie się nie zatrzyma!

wasze osiągnięcia są niedoścignione
jesteście wysoce uporządkowaną masą
ale możecie być pewni
że wasza darmowa energia roztrwoni
2 miliardy lat, a zatem sporo
człowieku, jesteś tylko
elementem w morzu entalpicznych składników organicznych
ale świat bez ciebie się nie zatrzyma!

jesteś na tyle wykwintny, na ile pozwalają ci twoje działania
kawałkiem chaosu powiązanym filogenetycznie
z każdym żyjącym organizmem - one są rodzeństwem, czy nie widzisz?
Ziemia się obraca i będzie się kręcić bez ciebie niezmiennie