| BR news | koncerty | historia | skład | dyskografia | videografia | teksty i tłumaczenia | eseje | wywiady | o utworach | zsyp | spis utworów | galeria | gitara | kontakt || linki | download | księga gości | od autorki | FORUM |


INTO THE UNKNOWN / W NIEZNANE (1983)

1. It's Only Over When... (Graffin)
2. Chasing The Wild Goose (Gurewitz)
3. Billy Gnosis (Gurewitz)
4. Time And Disregard (Graffin)
5. The Dichotomy (Gurewitz)
6. Million Days (Graffin)
7. Losing Generation (Graffin)
8. ...You Give Up (Graffin)1. It's Only Over When...

you never know that feeling till you try
that healing feeling can turn you all about
and you can see the second wave of life
that losers triangle sets you down and out

don't misread
don't mislead
you could be your only friend
but when the hammer comes down
and you don't hear a sound
you can look all around and see...
that it's only over when you give up!


1. Wszystko kończy się dopiero wtedy... (tłum. S. Rerak)

nigdy nie poznasz tego uczucia zanim nie spróbujesz
to kojące uczucie naprowadzi cię na dobrą drogę
i mozesz zobaczyć drugą falę życia
ten trójkąt nieudaczników przewróci cię i wyelimunuje

nie odczytaj niczego źle
nie daj się wprowadzić w błąd
mozesz być swoim jedynym przyjacielem
ale kiedy młot spadnie
a ty nie usłyszysz nawet dźwięku
możesz rozejrzeć się dokoła i zobaczyć...
że wszystko kończy się dopiero wtedy, gdy się poddajesz!2. Chasing The Wild Goose     [info]

there was a man who banged his head against a wall
he banged for 20 years, the damn thing wouldn't fall
he left an honest life
he left a broken wife
he left it all behind, just to see what he could find

millions and millions chase the wild goose tonight
to conquer loneliness they'll chase it all their lives
and when they find it they can just lay down and die
it seems the game is mostly pointless in the presence of the prize

there was a woman who had a man as cold as ice
he built four walls so strong and he kept her locked inside
she harbored loneliness
her husband couldn't guess
that she'd take off her dress
and kill herself without a mess


2. Szukając wiatru w polu (tłum. Ofmika)

pewien człowiek bił głową o ścianę
bił przez dwadzieścia lat, przeklęta rzecz nie chciała runąć
porzucił uczciwe życie
porzucił załamaną żonę
zostawił to wszystko tylko po to, by zobaczyć, co może znaleźć

całe miliony szukają wiatru w polu tej nocy
by pokonać samotność będą szukać go przez całe życie
a kiedy już go znajdą, mogą po prostu położyć się i umrzeć
wygląda na to, że w obliczu nagrody, gra jest bezcelowa

pewna kobieta miała męża zimnego jak lód
który zbudował cztery ściany i trzymał ją zamknietą wewnątrz
dała schronienie samotności
jej mąż nie mógł odgadnąć
że ściągnęła sukienkę
i zabiła się bez żalu3. Billy Gnosis     [info]

a crack developed and a name blew in
Billy Gnosis, weak and thin
he moved to California to start a new life
because back in his hometown he just killed his wife

he started drinking heavy back then
he starting eating things that made his head trim
then his brain became a factory
for making chemicals that shouldn't be

oh Billy couldn't remember his name
Billy Gnosis was going insane
and soaked in blue light he played and played
I can still hear that sound he made...

Billy burned his phone and blew up his car
he sat and watched tv and played the guitar
and read a book that made his head spin
how could he have known that there were worms within?

and the worms ate into his brain
through his eyes and through his ears they came
they left their home so they'd multiply
and feed on Billy's chemicals in paradise

oh Billy couldn't remember his name
our unsung hero had gone insane
and soaked in blue light he played and played:
the only thing that killed the worms: my brain


3. Billy Gnoza (tłum. S. Rerak)

wywołane pękniecie i wdmuchnięte imię
Billy Gnosis, słaby i chudy
przeniósł się do Kaliforni, by rozpocząć nowe życie
ponieważ w swym rodzinnym mieście dopiero co zabił żonę

od tego czasu zaczął ostro pić
i jeść rzeczy, które sprawiły, że jego głowa zawirowała
wtedy jego mózg stał się fabryką
tworzącą chemikalia, które nie powinny istnieć

och, Billy nie mógł zapamiętać swojego imienia
Billy Gnosis brnął w obłęd
i przesiąknięty niebieskim światłem wciąż grał i grał
wciąż mogę usłyszeć dźwięk, który z siebie wydawał...

Billy spalił telefon i wysadził swój samochód
usiadł, oglądał telewizję i grał na gitarze
przeczytał książkę, która sprawiła, że jego głowa zawirowała
skąd mógł wiedzieć, że w jego wnętrzu są robaki?

a robaki wżarły się w jego mózg
wpełzły przez oczy i uszy
założyły dom i mogły się rozmnażać
żywiąc się chemikaliami Billy'ego w raju

och, Billy nie mógł zapamiętać swojego imienia
nasz niewyśpiewany bohater zabrnął w obłęd
i przesiąkniety niebieskim światłem wciąż grał i grał
jedyna rzecz jaka zabiła robaki: mój mózg4. Time And Disregard

from the bird and the deer who live on the same
to the condominiums that litter the plain
it took time... time and disregard
from the green and the trees that shot high in the air
to the high-business market-men who take all that's there
it took time... time and disregard

one more acre, another tree
"it's all untamed, of course it's free"
one more acre, it seems no one cares
"another great chance to put a building there"

I used to roam, wherever I would
I'd see my friends and I'd eat what I could
we did live together in our borderless state
survival our instinct, nature our fate
today I see borders and my friends disappear
man chooses my fate thus I live in fear
tomorrow the trucks come
I've nowhere to run
my home is destroyed so they can have fun

from the wild natural wonderland from which we all came
to the cement and metal that lost all the game
it took time... time and disregard


4. Czas i lekceważenie (tłum. S. Rerak)

od ptaka i jelenia, które żyją tak samo
do mieszkalnych bloków, które zaśmiecają równiny
potrzeba czasu... czasu i lekceważenia
od zieleni i drzew, które wstrzeliwują się w niebo
do potężnych marketów, które zabierają wszystko
potrzeba czasu... czasu i lekceważenia

kolejny akr, kolejne drzewo
"to wszystko jest dzikie; jasne, że jest za darmo"
kolejny akr, wygląda na to, że nikogo to nie obchodzi
"kolejna wielka szansa, by postawić tu budynek"

kiedyś mieszkałem tam, gdzie chciałem
spotykałem przyjaciół i jadłem co mogłem
żylismy razem w kraju bez granic
przetrwanie naszym instynktem, natura przeznaczeniem
dzisiaj widzę granice, a przyjaciele znikają
człowiek wybiera moje przeznaczenie, więc żyję w strachu
jutro przyjadą ciężarówki
nie mam gdzie uciekać
mój dom jest zniszczony, żeby mogli dobrze się bawić

od dzikiej, naturalnej krainy czarów, z której wszyscy pochodzimy
do cementu i metalu, ktory postradał całą tę grę
potrzeba czasu... czasu i lekceważenia5. The Dichotomy

hey did you find the pieces your mentor left behind?
and did you care, did you trade his genius for your dispair?
did you walk the line?
did you see the mongrels on either side?
did greasy finers grasp for pieces of your mind?


5. Rozdwojenie (tłum. Ofmika)

hej, czy odnalazłeś te elementy, które zostawił za sobą twój mentor?
i czy zależało ci na zamianie jego geniuszu na twoją odmienność?
czy się zawahałeś?
czy widziałeś mieszańce po każdej ze stron?
czy tłuste palce sięgały po elementy twojego umysłu?6. Million Days (tłum. S. Rerak)

when you're sitting alone, frown and groan
over your bad day
when you're laughing with peers
forget your years, then be on your way
but don't forget, all the while
that you've crossed the social mile

and a million days is worth one good laugh

but don't forget, all the while
that you've crossed the social mile

and a million days is worth one good laugh


6. Milion dni

kiedy siedzisz sam, skrzywiony i jęczący
nad swoim złym dniem
kiedy śmiejesz się z rówieśnikami
zapomnij o swoich latach, potem wejdź na swą drogę
ale nie zapomnij ani na chwilę
że przekroczyłeś społeczną milę

a milion dni jest wart jednego dobrego śmiechu

ale nie zapomnij ani na chwilę
że przekroczyłeś społeczną milę

a milion dni jest wart jednego dobrego śmiechu7. Losing Generation

the systems of life hum accordingly
every day, every year, every century
but, everywhere humans go things get worse
can't you tell through the smoke in the dirty city
the jungle was once a tranquil hideaway
for the kind of trees and the mountains themselves
but man those things sell a million dollars a pound
cut them up, dry them out, good display for the shelves
why can't we just leave them alone?

who is the animal?
who is that dangerous beast?
why were the other ones made?
i know it wasn't just for our feast

and now they're down to 250 lone souls
they're a breed of a losing generation it seems
the killers are ourselves so you know who to blame
it was man with his plan and his frightening greed
i don't think we'll ever leave them alone


7. Przegrywające pokolenie (tłum. S. Rerak, Ofmika)

systemy życia mruczą odpowiednio
każdego dnia, każdego roku, każdego stulecia
ale gdziekolwiek pojawi się człowiek, wszystko się psuje
chociaż nie widać tego w dymie brudnego miasta
puszcza była kiedyś spokojną kryjówką
dla gatunków drzew i skał
ale człowiek sprzedaje je po milion dolarów za funt
ścina je, wysusza, to dobre okazy na półkę
dlaczego nie możemy po prostu zostawić ich w spokoju?

kto jest zwierzęciem?
kto jest tą niebezpieczną bestią?
po co inni zostali stworzeni?
wiem, że nie dla naszej uczty

teraz są do tyłu o 250 samotnych dusz
wygląda na to, że są rasą przegrywającego pokolenia
to my jesteśmy mordercami, więc wiesz, kogo winić
to człowiek ze swym planem i przerażającą chciwością
myślę, że nigdy nie zostawimy ich w spokoju8. ...You Give Up

so...
you've given it all you can
and your life is in the garbage can
and you say you're tired and dry
cuz your mind won't let you cry
so you hang up what is left inside
and you want to kiss it all goodbye

you're lost in space, you're swirling ever higher
you're lost on your own, you're too far from home
you're no one's friend, you gave it your best try yeah!
you're stuck in the drone, of being alone.

you turn to light, but all you get is darkness
your head turns to stone, your numbness has grown
you're stuck inside your little world of rejects
the good world unknown, you're stuck in the drone
8. ...Gdy się poddajesz (tłum. S. Rerak, Ofmika)

więc...
dałeś wszystko, co mogłeś
a twoje życie jest w koszu na śmieci
mówisz, że jesteś zmęczony i zgorzkniały
bo twój umysł zabrania ci płakać
więc odkładasz to, co pozostało wewnątrz
i chcesz pocałować to na pożegnanie

jesteś zagubiony w kosmosie, wirujesz coraz wyżej
jesteś zagubiony, całkiem sam, jesteś daleko od domu
jestes niczyim przyjacielem, starałeś się jak mogłeś
utknąłeś w jednostajnym dźwięku samotnosci

obracasz się do światła, lecz znajdujesz tylko ciemność
twoja głowa zmienia się w kamień, twoje odrętwienie wzrasta
utknąłeś w światku odpadków
dobry świat pozostaje nieznany, utknąłeś w jednostajnym dźwięku