| BR news | koncerty | historia | skład | dyskografia | videografia | teksty i tłumaczenia | eseje | wywiady | o utworach | zsyp | spis utworów | galeria | gitara | kontakt || linki | download | księga gości | od autorki | FORUM |


HOW COULD HELL BE ANY WORSE? / JAK PIEKŁO MOŻE BYĆ JESZCZE GORSZE? (1982)

1. We're Only Gonna Die (Graffin)
2. Latch Key Kids (Graffin)
3. Part III (Bentley)
4. Faith In God (Graffin)
5. Fuck Armageddon... This Is Hell (Graffin)
6. Pity (Graffin)
7. In The Night (Gurewitz)
8. Damned To Be Free (Graffin)
9. White Trash (2nd Generation) (Gurewitz)
10. American Dream (Gurewitz)
11. Eat Your Dog (Graffin)
12. Voice Of God Is Government (Bentley)
13. Oligarchy (Gurewitz)
14. Doing Time (Gurewitz)
1. We're Only Gonna Die     [info]

early man walked away
as modern man took control
their minds weren't all the same
to conquer was his big goal
so he built his great empire
and he slaughtered his own kind
then he died, a confused man
killed himself with his own mind
go!

we're only gonna die from our own arrogance


1. Przyjdzie nam umrzeć (tłum. Ofmika)

człowiek pierwotny odszedł
gdy współczesny człowiek przejął kontrolę
ich umysly nie byly takie same
podbój był jego celem
więc zbudował olbrzymie imperium
i wymordował swój własny gatunek
potem umarł jako skonfudowany człowiek
zabił siebie swym własnym umysłem
dalej!

przyjdzie nam umrzeć na naszą arogancję2. Latch Key Kids     [info]

in this world today there ain't nobody to thank
just blame it on the kids and toss 'em into the tank
and if they yell for justice we'll hide them from the light
so that when they learn the truth they won't be scared of the night
1, 2, 3, 4

put the key in the hole when you get home from school
I'll be home by 8:30, your father will too
if you cause any trouble then I don't want to see
'cause you'll go straight to bed and you won't have no TV

2. Dzieci z kluczem u szyi (tłum. S. Rerak)

w dzisiejszym świecie nie ma komu dziękować
po prostu obwiń o wszystko dzieciaki i wrzuć je do czołgu
a jeśli będą wrzeszczeć o sprawiedliwość ukryjemy je przed swiałtem
i kiedy poznają prawdę, nie będą bać się ciemności
1, 2, 3, 4

włóż klucz do zamka, gdy wrócisz ze szkoły
będę w domu o 8.30, ojciec także
jeśli spowodujesz jakieś problemy, wolę o tym nie wiedzieć
bo pójdziesz prosto do łóżka i nie będziesz mógł oglądać telewizji3. Part III     [info]

the final page is written in the books of history
as man unleashed his deadly bombs and sent troops overseas
to fight a war which can't be won and kills the human race
a show of greed and ignorance, man's quest for dominance

they say when a mistake is made, a lesson has been learned
but this time, there's a second chance, the hate engulfs the world
a million lives are lost each day, a city slowly burns
a mother holds her dying child, but no one is concerned!


3. Część III (tłum. Ofmika)

ostatnia strona w książkach do historii została zapisana
kiedy człowiek uwolnił swoje śmiercionośne bomby i wysłał żołnierzy za granicę
aby walczyli na wojnie, która nie może zostać wygrana i unicestwili ludzką rasę
pokaz chciwości i ignorancji, ludzkie poszukiwanie dominacji

mowią, że popełniona pomyłka może być dobrą lekcją
lecz tym razem nie ma drugiej szansy, nienawiść pochłania świat
milion istnień ginie każdego dnia, miasta płoną powoli
matka trzyma umierające dziecko, ale nikogo to nie obchodzi4. Faith In God

it's all right to have faith in God
but when you bend to their rules and their fucking lies
that's when I start to have pity on you

you're living on a mound of dirt
but you can't explain your reason for existence
so you blame it on God
so much hatred in this world and you can't decide
who's pulling the strings
so you figure it's God
your whole life foreshadows death
and you finally realize you don't want to die alone
so you'll always have God

it's all right to have faith in God
but when you bend to their rules and their fucking lies
that's when I start to have pity on you

there's people in the world today
who say they're Jewish, Christian and such
they're all ignorant fools
they'll tell you you can't have your own way
unless you pay money and dedicate your life
or you'll be damned in hell
don't be feeble like all of them
you have your own brain full of thoughts and choices
so use it don't let them use you


4. Wiara w Boga (tłum. Ofmika)

możesz sobie wierzyć w Boga
ale kiedy uginasz się pod ich zasadami i ich pieprzonymi kłamstwami
wtedy właśnie zaczyna mi się robić ciebie żal

żyjesz na stosie brudu
ale nie potrafisz wyjasnić powodu swojego istnienia
więc obwiniasz o nie Boga
tyle nienawiści na tym świecie
i nie możesz zdecydować, kto pociąga za sznurki
więc dochodzisz do wniosku, że to Bóg
całe twoje życie zwiastuje śmierć
i w końcu zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz umrzeć sam
więc zawsze będziesz miał Boga

możesz sobie wierzyć w Boga
ale kiedy uginasz się pod ich zasadami i ich pieprzonymi kłamstwami
wtedy właśnie zaczyna mi się robić ciebie żal

na świecie są ludzie
którzy mowią, że są Żydami, chrześcijanami i tak dalej
oni wszyscy są ignorantami i głupcami
powiedzą ci, że nie możesz żyć po swojemu
chyba, że płacisz i poświęcisz swoje życie
albo będziesz potępiony w piekle
nie bądź słaby jak oni wszyscy
masz swój własny mózg pełen myśli i wyborów
więc używaj go, nie pozwól im się wykorzystywać5. Fuck Armageddon... This Is Hell     [info]

there's people out there that say I'm no good
'cause I don't believe the things that I should
and when the final conflict comes, I'll be so sorry I did wrong
and hope and pray that our Lord God will think I'm good

countries manufacture bombs and guns
to kill your brother for something that he hasn't even done
smog is ruining my lungs, but they aren't sorry they've done wrong
they hide behind their lies that they're helping everyone

in the end the good will go to heaven up above
the bad will perish in the depths of hell

how can hell be any worse
when life alone is such a curse?
fuck Armageddon, this is hell

we're living in the denoument of the battle's gripping awe
so what's the use of being good to satisfy them all?

how could hell be any worse?
life alone is such a curse!
fuck Armageddon, this is hell


5. Pieprzyć Armageddon... to jest piekło (tłum. Ofmika)

są ludzie, którzy uważają, że nie jestem dobry
ponieważ nie wierzę w to, w co powinienem
a kiedy nadejdzie ostateczny konflikt, będę żałował, że postąpiłem źle
i modlił się, żeby nasz Pan Bóg pomyślał, że jestem dobry

kraje produkują bomby i karabiny
żeby zabić twojego brata za coś, czego nawet nie zrobił
smog rujnuje moje płuca, ale oni nie żałują, że postąpili źle
ukrywają się za swoimi kłamstwami, że pomagają wszystkim

na końcu dobrzy pójdą do nieba, tam w górze
źli zginą w otchłani piekielnej

czy piekło może być jeszcze gorsze
gdy samo życie jest taką klatwą?
pieprzyć Armageddon, to jest piekło

wyznajemy wiarę w fascynującą trwogę bitwy
więc jaki jest pożytek z bycia dobrym, aby zadowolić ich wszystkich?

czy piekło może być jeszcze gorsze
gdy samo życie jest taką klatwą?
pieprzyć Armageddon, to jest piekło6. Pity

I show pity on the human race
on the ignorant plenty who devote their lives
to an icon that they've never known
I show pity on eons past
when early man started the first civilization
and human aggression was born
I show pity on the future to come
when the government system will be omnipotent
and we'll be worse off... than we are now!

pity, pity, on the billions of ignorant people
pity, pity, on the masses of aggression
pity, pity, on the future centuries to come
on the billions of ignorant people
on the future centuries to come
on the masses of aggression

it's all a matter of looking at the past
it's all a question, are we gonna last?
if we endure the aggression that's inside all of us
we'll wipe out our own species and thus... the world!

pity!
pity on...
on the masses of aggression
on the billions of ignorant people
on the future centuries to come
on the masses of ignorant people
on the future centuries to come


6. Żal (tłum. S. Rerak)

okazuję żal rodzajowi ludzkiemu
masie ignortantów, którzy poświęcają życie
dla ikony, której nigdy nie znali
okazuję żal minionym eonom
kiedy człowiek pierwotny rozpoczął pierwszą cywilizację
i narodziła się ludzka agresja
okazuję żal przyszłości, która nadejdzie
kiedy system władz będzie wszechpotężny
a my będziemy jeszcze gorsi niż teraz

żal miliardom ignorantów
żal ogromowi agresji
żal przyszłym wiekom, które nadejdą
miliardom ignorantów
przyszłym wiekom, które nadejdą
miliardom ignorantów

to wszystko kwestia spojrzenia na przeszłość
to wszystko pytanie: czy będziemy trwać?
jeśli przetrzymamy agresję, która jest w każdym z nas
usuniemy nasz gatunek a tym samym i świat

żal
żal
ogromowi agresji
miliardom ignorantów
przyszłym wiekom, które nadejdą
miliardom ignorantów
przyszłym wiekom, które nadejdą7. In The Night

in the city, the day is too hot
and you're hoping for relief, 'cuz your head is filled with pain
but you get no relief, 'cuz the night is the same...

in the night, in the night you see through jaded eyes
in the night, in the night you feel barely alive

you live your life in darkness, you've got pennies on your eyes
but you say that it's all right, 'cuz you've never lived a lie
as you crawl back to your womblike existence in the night

you can't see no light, but you hear those heavy footsteps
and the little man inside twists your tormented mind
your mind is filled with shadows, your palms are wet with sweat
limbs are bound and tangled in a fatal net
there are two things you can do
one is turn and fight
the other's run headlong into the night

in the night, in the night you see through jaded eyes
in the night, in the night you feel barely alive
you can't see no light, but you hear those heavy footsteps
and the breathing at your side, is it yours, or is it
good bye!


7. W nocy (tłum. S. Rerak, Ofmika)

w mieście w dzień jest za gorąco
masz nadzieję na ukojenie, ponieważ twoją głowę wypełnia ból
ale nie doznajesz żadnej ulgi, ponieważ noc jest taka sama

w nocy patrzysz poprzez przepracowane oczy
w nocy czujesz się ledwo żywy

przeżywasz życie w ciemności, masz monety na oczach
ale mówisz, że wszystko jest w porządku, bo nigdy nie żyłeś w kłamstwie
bo nocą pełzniesz z powrotem do swojego życia, podobnego do łona

nie możesz dostrzec żadnego światła, ale słyszysz te ciężkie kroki
a mały człowieczek wiruje wewnątrz twojego udręczonego umysłu
twój umysł wypełniają cienie, twoje dłonie są mokre od potu
kończyny są związane i zaplątane w fatalną sieć
możesz zrobić jedną z dwóch rzeczy
pierwsza to odwrócić się i walczyć
a druga - biec przed siebie prosto w noc

w nocy patrzysz poprzez przepracowane oczy
w nocy czujesz się ledwo żywy
nie możesz dostrzec żadnego światła, ale słyszysz te ciężkie kroki
a oddech obok - czy jest twój, czy to
pożegnanie8. Damned To Be Free

death and the shadow that it casts on life scares me little or none
people tell me of a divine right and the happy chosen one
I'm a freak 'cause my morals clash with others in the world
I go home while they work hard, then they say I'm wrong

there's only one place to be, while living with tragedy
if their sins affected me, I gotta be damned to be free

freedom is responsibility, pay more than it's worth
instincts tells us not to die, hazy myth since birth
learn their rules, play their game, deceive yourself in haste
turn your own brain into dust; it's not theirs to waste

there's only one place to be, while living with tragedy
extract the nectar, burn the tree, I gotta be damned to be free

thinking... this world it ain't so bad
dying... it's just another fad
working... 8 hours, that's not for me
dying... it's just your destiny


8. Przeklęty wolnością (tłum. S. Rerak, Ofmika)

śmierć i cień, który rzuca na życie przeraża mnie mało, a nawet wcale
ludzie mowią mi o boskim prawie i szczęśliwym wybrańcu
jestem dziwakiem, bo moja moralność kłóci się z innymi w świecie
idę do domu, gdy oni ciężko pracują, potem mówią, że nie mam racji

jest tylko jedno miejsce, gdzie można być, przeżywając tragedię
jeśli ich grzechy zaraziły mnie, jestem przeklęty wolnością

wolność to odpowiedzialność, kosztuje więcej, niż jest warta
instynkty każą nam nie umierać - mglisty mit od urodzenia
naucz się ich zasad, graj w ich grę, w pośpiechu oszukaj samego siebie
obróć swój mózg w pył, to nie ich strata

jest tylko jedno miejsce, gdzie można być, przeżywając tragedię
wyciśnij nektar, spal drzewo; będę przeklęty wolnością

myślenie... ten świat nie jest taki zły
umieranie... to tylko kolejna chwilowa moda
praca... 8 godzin, to nie dla mnie
umieranie... to po prostu twoje przeznaczenie9. White Trash (2nd Generation)     [info]

wasted children, fixed blank eyes, blood and sweat, we socialize
broken homes from which they come, beer-stained dad, compliant Mom
fear and love, much despised, replaced by comfortable lies
teenage classic, more cliche, one step further on the edge of decay

white trash, 2nd generation, white trash, 2nd generation
white trash, 2nd generation, don your crown and cleanse the nation

are you ready to fight for your morality?
right wing allies, white supremacy
pretty fascist on the tube draped in red and white and blue

white trash, 2nd generation, stupid foibles, indignation
offspring of suburban fright, pearl-white creatures of the night
white trash, 2nd generation, white trash, 2nd generation
white trash, 2nd generation, don your crown and cleanse the nation

stiff blue collar, coat and tie, brand new breeds side by side
Christian ethic, right extremes, shoved down our throat as the American Dream


9. Białe odpadki (drugie pokolenie) (tłum. Ofmika)

zmarnowane dzieci, niewzruszone, puste oczy, krew i pot - uspołeczniamy
rozbite domy, z których pochodzi poplamiony piwem ojciec, ustępliwa matka
strach i miłość, bardzo wzgardzona, zastąpiona przez wygodne kłamstwa
klasyczny nastolatek - jeszcze bardziej banalny, jeden krok bliżej do krawędzi upadku

białe odpadki, drugie pokolenie, białe odpadki, drugie pokolenie
białe odpadki, drugie pokolenie - przywdziej swoją koronę i oczyść naród

czy jesteś gotowy by walczyć o swoją moralność?
prawicowi sojusznicy, biała przewaga
faszysta w telewizji spowity w czerwień, biel i błękit

białe odpadki, drugie pokolenie, głupie dziwactwa, oburzenie
potomek podmiejskiego strachu, perłowobiałe stwory nocy
białe odpadki, drugie pokolenie, białe odpadki, druga generacja
białe odpadki, drugie pokolenie - przywdziej swoją koronę i oczyść naród

sztywny niebieski kolnierzyk, płaszcz i krawat, najnowsze typy ręka w rękę
chrześcijanska etyka, prawicowe skrajności, wepchnięte w nasze gardła jako amerykański sen10. American Dream

I hate my family, hate my school, speed limits and the golden rule
hate people who aren't what they seem, more than anything else, American Dream
American Dream's gonna swallow you whole, it's bursting at the seam
it'll sweep you away, so enjoy it today, tomorrow you'll be old thus useless

American Dream... American Dream....
American Dream, that's ok, 'cause no one dare give you away

I hate my job, I hate your God, I hate hypocrites and common slobs
hate people who aren't what they seem, more than anything else, American Dream
promise me today I'll have a Chevrolet, with whitewalls on the side
one boy, one girl, comfortable lies

the American Dream... American Dream...
American Dream, that's ok, 'cause no one dare give you away
American Dream!
(bleah!)


10. Amerykański sen (tłum. S. Rerak, Ofmika)

nienawidzę mojej rodziny, nienawidzę szkoły, ograniczeń prędkości i złotej zasady
nienawidzę ludzi, którzy nie są tym, czym wydają się być
ale najbardziej nienawidzę amerykańskiego snu
amerykański sen połknie cię w całości, on pęka w szwach
zmiecie cię stąd, więc ciesz się dzisiejszym dniem
jutro będziesz stary, a zatem bezużyteczny

amerykański sen, amerykański sen
jest w porządku, bo nikt nie ośmieli się ciebie wydać

nienawidzę mojej pracy, nienawidzę waszego boga, nienawidzę hipokrytów i niechlujów
nienawidzę ludzi, którzy nie są tym, czym wydają się być
ale najbardziej nienawidzę amerykańskiego snu
obiecaj mi dziś, że będę miał Chevroleta z białymi burtami
jeden chłopiec, jedna dziewczyna, wygodne kłamstwa

amerykański sen, amerykański sen
jest w porządku, bo nikt nie ośmieli się ciebie wydać
amerykański sen!
(bleee!)11. Eat Your Dog

weak and sick, dying in the sand, no such thing as a promised land
don't lose faith in a better life--reincarnation, poor excuse
you're dying you assholes, your religion can't help you now
dying and starving in the fields you used to plow
rotting bones in your barren fields
Worshipped creature's supposed to heal
he won't save you and he won't save me
See what you want to see
Hindu religion in the mind of a working Joe
starving and dying in the fields you used to know
you're tied and bound to a God's useless advice
bloated stomachs from aching diseases hold back the fight
in the end you'll return once more to die again
go on 'til you can't no more in non-eternal sin


11. Zjedz swojego psa (tłum. S. Rerak)

słaby i chory, umierający w piasku, nie ma czegoś takiego jak ziemia obiecana
nie trać wiary w lepsze życie - reinkarnacja to kiepska wymówka
umieracie, dupki, wasza religia nie może wam teraz pomóc
śmierć i głód na polach, które kiedyś uprawiałeś
przegniłe kości na waszych jałowych polach
czczone stworzenie, które ma uleczyć
on was nie zbawi i nie zbawi mnie
widzicie to, co checie widzieć
hinduizm w umyśle pracującego Joe
głodującego i umierającego na polu, które znałeś
jesteś przywiązany do bezużytecznej boskiej rady
żołądki nadęte od bolesnych chorób wstrzymują walkę
na koniec powrócisz jeszcze raz, aby znowu zginąć
dalej, aż nie będziesz mógł więcej, w nie-śmiertelnym grzechu12. Voice Of God Is Government

neighbors, no one loves you like he loves you
and no one cares like he cares
neighbors, let us join today in the holy love of God and money
because neighbors, no one loves you like He loves you
and what better way to show your love than to dig deep into your pockets
dig real deep, until it hurts. Alleviate your guilt
free yourself once again, because he gave to you, brothers and sisters
please give a 10, 25, or 50 dollar tax-deductible donation
and I assure you your modest pledge will be used to censor TV and radio
ban questionable books, and contribute to many other Godly services
no longer will young Christian Americans hedonistically indulge
in masochistic submission to rhythmic music, for with your monetary support
there is no end to what we can achieve in this country

the voice of God is government, the voice of God is government
the voice of God is government, in God we trust, sinners repent!
1,2,3,4

can't you see what we believe in, all our thoughts, all our reasons
pursuit of life and liberty and happiness we cannot see?
speak of truth with a mighty voice, but politics are your real choice
hire men to change the law, protect and serve with one small flaw

if we shun God and Jesus Christ, religious love is sacrifice
love for God is shown in cash, the love they send is mailbox trash
with every pamphlet we receive, more money asked for Godly needs
build a million dollar church, with money spent on God's research

on late night TV, God can heal, a certain force you cannot feel
love for money in God's name, religion's now a TV game!
build a million dollar church, with money spent on God's research
build a million dollar church, with money spent on God's research

voice of God is government, the voice of God is government
voice of God is government, in God we trust, sinners repent!

yeah!


12. Głos Boga jest rządem (tłum. Ofmika)

sąsiedzi, nikt nie kocha was tak jak On
i nikt nie dba o was tak jak On
sąsiedzi, połączmy się dziś w świętej miłości do Boga i pieniędzy
ponieważ, sąsiedzi, nikt nie kocha was tak jak On
a w jaki sposób lepiej okażecie waszą miłość niż przez kopanie głęboko w waszych kieszeniach
kopanie naprawdę głęboko, aż zaboli...? złagodźcie swoją winę
wyzwólcie się jeszcze raz, ponieważ On wam daje, bracia i siostry
proszę, dajcie 10, 25, lub 50 dolarów odliczanych od podatku na tacę
a zapewniam was, że wasz skromny zastaw zostanie wykorzystany do cenzurowania telewizji i radia
zakazywania niejasnych książek i pokrywania innych Boskich posług
młodzi amerykańscy chrześcijanie nie będą już hedonistycznie pozwalać sobie
na masochistyczne uleganie rytmicznej muzyce, dzięki waszemu pieniężnemu wsparciu
nie ma końca dla rzeczy, które możemy osiągnąć w tym kraju

głos Boga jest rządem, głos Boga jest rządem
głos Boga jest rządem, Bogu zawierzamy, żałujcie grzesznicy

czy nie rozumiesz, w co wierzymy, wszystkich naszych myśli, wszystkich naszych racji
pogoni za życiem i swobodą, i szczęściem, którego nie można zobaczyć?
mów o prawdzie potężnym głosem, ale polityka to twój prawdziwy wybór
wynajmij ludzi, żeby zmieniać prawa, chroń i pełń obowiązki, z jedną małą wadą

jeśli odrzucimy Boga i Jezusa Chrystusa, religijna miłość to ofiara
miłość do Boga okazana jest w gotówce; miłość, którą oni przysyłają to śmieci w skrzynce pocztowej
z każdą broszura, jaka otrzymamy, więcej pieniędzy wypraszanych na Boskie potrzeby
zbuduj kościół za milion dolarów, za pieniadze wydane na badania naukowe Boga

późnym wieczorem w telewizji Bóg może wyleczyć jakąś siłą, której nie czujesz
miłość do pieniędzy w imię Boże - religia to teraz gra telewizyjna
zbuduj kościół za milion dolarów, za pieniadze wydane na badania naukowe Boga
zbuduj kościół za milion dolarów, za pieniadze wydane na badania naukowe Boga13. Oligarchy

presidential election every four years
but neither man we can see or hear
urgent cries for society
but he can't see the blood on me

do you see?
do you see too much for me?
try that with our oligarchy
try that with our oligarchy
oligarchy, oligarchy


13. Oligarchia (tłum. Ofmika)

wybory prezydenckie są co cztery lata
ale nie widzimy i nie słyszymy nikogo
natarczywe krzyki dla społeczeństwa
ale on nie widzi mojej krwi

a czy ty widzisz?
czy widzisz zbyt wiele jak dla mnie?
spróbuj tego z naszą oligarchią
spróbuj tego z naszą oligarchią
oligarchią, oligarchią14. Doing Time

see the fight, old men crying, deny their ruin
watch them try, the cynic laughs at the optimist's closed eyes
darkness falls, curtain calls, the cynic's beer soon overflows
other watches, has a drink, and from the same cup
they drink
I'm doin' time, how long I don't know

William had 26, blew his brains out, now look at him
John had only one, watch the mother mourn her only son

I'm doin' time, how long I don't know
I'll kiss goodbye my brain and body
and go to sleep for generations
and go to sleep for generations

salvation
cease concentration
you'll only lose the fight
don't tell me what's wrong or right!
you're losing sight
you're just gonna die anyway!
14. W więzieniu (tłum. S. Rerak, Ofmika)

ujrzyj walkę, płacz starców, zaprzecz ich nieszczęściu
patrz jak próbują, cynik śmieje się z zamkniętych oczu optymisty
ciemności zapadają, kurtyna opada, cynik wkrótce naważy sobie piwa
inni patrzą, on pije - oni także piją z tej samej filiżanki
siedzę w więzieniu, nie wiem jak długo

William miał 26 lat, wysadził swój mózg, spójrz teraz na niego
John miał tylko rok, spójrz na matkę opłakującą jedynego syna

siedzę w więzieniu, nie wiem jak długo
pocałuję na pożegnanie mój mózg i ciało
i pojdę spać na całe pokolenia

zbawienie, ustające skupienie
przegrasz tę walkę
nie mów mi co jest dobre, a co złe
tracisz wzrok
tak czy owak umrzesz